หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น By kiyoshi matsui on 7th Feb 2007
0 hiragana ในพาษาญี่ปุ่น
日本語ニホンゴ平仮名ヒラガナ(にほんご の ひらがな)
nihongo no hiragana
Hiragana in nihongo.
1 สระในภาษาญี่ปุ่นเพียงมี๕(5)ตัว
日本語ニホンゴ母音ボインカズはたった5つ(にほんごの ぼいんのかずは たった いつつ)
nihongo no boin no kazu wa tatta itsutsu
There are only 5 vowels in Japanese language.
2 อักษรญี่ปุ่นมี ๔๑(41) ตัว
nihongo no sionji no kazu wa yonju-ichi
There are 41 consonants in Japanese language.
3 ตัวหนังสือญี่ปุ่นมี๔๖(46)ตัว(for hiragana)
日本語ニホンゴ平仮名ヒラガナ文字モジカズは46(にほんごの ひらがなの もじのかずは よんじゅうろく)
nihongo no hiragana no moji no kazu wa yonju-roku
There are 46 letters (consonants+vowels) in Japanese language.
4 ออกเสียงใส 清音セイオン(せいおん) se-on voiceless sound
清音セイオン a レツ k レツ s レツ t レツ n レツ h レツ m レツ y レツ r レツ w レツ
a ギョウ a ka sa ta na ha ma ya ra wa
i ギョウ i ki shi chi ni hi mi - - ri - -
u ギョウ u ku su tsu nu hu mu yu ru - -
e ギョウ e ke se te ne he me - - re - -
o ギョウ o ko so to no ho mo yo ro wo
บรรทัด ギョウ(ぎょう) gyo- n
ระนาว レツ(れつ) retsu
5 ออกเสียงขุนแท้ 濁音ダクオン(だくおん) daku on voiced sound
濁音ダクオン - レツ g レツ z レツ d レツ - レツ b  レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - ga za da - - ba - - - - - - - -
i ギョウ - - gi ji di - - bi - - - - - - - -
u ギョウ - - gu zu du - - bu - - - - - - - -
e ギョウ - - ge ze de - - be - - - - - - - -
o ギョウ - - go zo do - - bo - - - - - - - -
- -
6 ออกเสียงขุนไม่แท้ 半濁音ハンダクオン(はんだくおん) han daku on
a Japanese voiceless bilabial plosive (consonant) [p] (followed by a vowel or a semivowel [j] plus a vowel)
ハン濁音ダクオン - レツ - レツ - レツ - レツ - レツ レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - - - - - - - - - pa - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - pi - - - - - - - -
u ギョウ - - - - - - - - - - pu - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - pe - - - - - - - -
o ギョウ - - - - - - - - - - po - - - - - - - -
- -
7 อักษรควบ+สระ 二重ニジュウアタマ子音シオン母音ボイン (にじゅうとうしおん+ぼいん) niju- to- shi on + bo in
double consonants + vowel
清音セイオン - レツ k レツ s レツ t レツ n レツ h レツ m レツ y レツ r レツ w レツ
a ギョウ - - kya きゃ sha しゃ cha ちゃ nya にゃ hya ひゃ mya みゃ - - rya りゃ - -
i ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ギョウ - - kyu きゅ shu しゅ chu ちゅ nyu にゅ hyu ひゅ myu みゅ - - ryu りゅ - -
e ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o ギョウ - - kyo きょ sho しょ cho ちょ nyo にょ hyo ひょ myo みょ - - ryo りょ - -
- -
濁音ダクオン - レツ g レツ z レツ d レツ - レツ b  レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - gya ぎゃ ja じゃ dya ぢゃ - - bya びゃ - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ギョウ - - gyu ぎゅ ju じゅ dyu ぢゅ - - byu びゅ - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o ギョウ - - gyo ぎょ jo じょ dyo ぢょ - - byo びょ - - - - - - - -
- -
半濁音ハンダクオン - レツ - レツ - レツ - レツ - レツ レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - - - - - - - - - pya ぴゃ - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ギョウ - - - - - - - - - - pyu ぴゅ - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o ギョウ - - - - - - - - - - pyo ぴょ - - - - - - - -
- -
8 ออกเสียงติด 促音ソクオン soku on geminated consonant
ออกเสียงใส 清音セイオン(せいおん) se-on voiceless sound
清音セイオン a レツ k レツ s レツ t レツ n レツ h レツ m レツ y レツ r レツ w レツ
a ギョウ a - kka っか ssa っさ tta った na - ha - ma - ya - ra - wa -
i ギョウ i - kki っき sshi っし cchi っち ni - hi - mi - - - ri - - -
u ギョウ u - kku っく ssu っす ttsu っつ nu - hu - mu - yu - ru - - -
e ギョウ e - kke っけ sse っせ tte って ne - he - me - - - re - - -
o ギョウ o - kko っこ sso っそ tto っと no - ho - mo - yo - ro - wo -
บรรทัด ギョウ(ぎょう) gyo- n -
ระนาว レツ(れつ) retsu
ออกเสียงขุนแท้ 濁音ダクオン(だくおん) daku on voiced sound
濁音ダクオン - レツ g レツ z レツ d レツ - レツ b  レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - ga - za - da - - - ba - - - - - - - - -
i ギョウ - - gi - ji - di - - - bi - - - - - - - - -
u ギョウ - - gu - zu - du - - - bu - - - - - - - - -
e ギョウ - - ge - ze - de - - - be - - - - - - - - -
o ギョウ - - go - zo - do - - - bo - - - - - - - - -
- -
ออกเสียงขุนไม่แท้ 半濁音ハンダクオン(はんだくおん) han daku on
a Japanese voiceless bilabial plosive (consonant) [p] (followed by a vowel or a semivowel [j] plus a vowel)
ハン濁音ダクオン - レツ - レツ - レツ - レツ - レツ レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - - - - - - - - - ppa っぱ - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - ppi っぴ - - - - - - - -
u ギョウ - - - - - - - - - - ppu っぷ - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - ppe っぺ - - - - - - - -
o ギョウ - - - - - - - - - - ppo っぽ - - - - - - - -
- -
9 katakana ในพาษาญี่ปุ่น
日本語ニホンゴのカタカナ(にほんご の かたかな)
nihongo no katakana
10 สระในภาษาญี่ปุ่นเพียงมี๕(5)ตัว
日本語ニホンゴ母音ボインカズはたった5つ(にほんごの ぼいんのかずは たった いつつ)
nihongo no boin no kazu wa tatta itsutsu
11 อักษรญี่ปุ่นมี ๔๑(41) ตัว
日本語ニホンゴ子音シオンカズは41(にほんごの しおんじのかずは よんじゅういち)
nihongo no sionji no kazu wa yonju-ichi
12 ตัวหนังสือญี่ปุ่นมี๔๖(46)ตัว(for katakana)
日本語ニホンゴのカタカナの文字モジカズは46(にほんごの かたかな の もじのかずは よんじゅうろく)
nihongo no katakana no moji no kazu wa yonju-roku
13 ออกเสียงใส 清音セイオン(せいおん) se-on
清音セイオン a レツ k レツ s レツ t レツ n レツ h レツ m レツ y レツ r レツ w レツ
a ギョウ a ka sa ta na ha ma ya ra wa
i ギョウ i ki shi chi ni hi mi - - ri - -
u ギョウ u ku su tsu nu hu mu yu ru - -
e ギョウ e ke se te ne he me - - re - -
o ギョウ o ko so to no ho mo yo ro wo
n
14 ออกเสียงขุนแท้ 濁音ダクオン(だくおん) daku on
濁音ダクオン - レツ g レツ z レツ d レツ - レツ b  レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - ga za da - - ba - - - - - - - -
i ギョウ - - gi ji di - - bi - - - - - - - -
u ギョウ - - gu zu du - - bu - - - - - - - -
e ギョウ - - ge ze de - - be - - - - - - - -
o ギョウ - - go zo do - - bo - - - - - - - -
- -
15 ออกเสียงขุนไม่แท้ 半濁音ハンダクオン(はんだくおん) han daku on
半濁音ハンダクオン - レツ - レツ - レツ - レツ - レツ レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - - - - - - - - - pa - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - pi - - - - - - - -
u ギョウ - - - - - - - - - - pu - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - pe - - - - - - - -
o ギョウ - - - - - - - - - - po - - - - - - - -
- -
16 อักษรควบ+สระ 二重ニジュウアタマ子音シオン母音ボイン (にじゅうとうしおん+ぼいん) niju- to- shi on + bo in
清音セイオン - レツ k レツ s レツ t レツ n レツ h レツ m レツ - レツ r レツ - レツ
a ギョウ - - kya キャ sha シャ cha チャ nya ニャ hya ヒャ mya ミャ - - rya リャ - -
i ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ギョウ - - kyu キュ shu シュ chu チュ nyu ニュ hyu ヒュ myu ミュ - - ryu リュ - -
e ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o ギョウ - - kyo キョ sho ショ cho チョ nyo ニョ hyo ヒョ myo ミョ - - ryo リョ - -
- -
濁音ダクオン - レツ g レツ z レツ d レツ - レツ b  レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - gya ギャ ja ジャ dya ヂャ - - bya ビャ - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ギョウ - - gyu ギュ ju ジュ dyu ヂュ - - byu ビュ - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o ギョウ - - gyo ギョ jo ジョ dyo ヂョ - - byo ビョ - - - - - - - -
- -
半濁音ハンダクオン - レツ - レツ - レツ - レツ - レツ レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - - - - - - - - - pya ピャ - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ギョウ - - - - - - - - - - pyu ピュ - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o ギョウ - - - - - - - - - - pyo ピョ - - - - - - - -
- -
17 ออกเสียงติด 促音ソクオン soku on
ออกเสียงใส 清音セイオン(せいおん) se-on
清音セイオン a レツ k レツ s レツ t レツ n レツ h レツ m レツ y レツ r レツ w レツ
a ギョウ a - kka ッカ」 ssa ッサ tta ッタ na - ha - ma - ya - ra - wa -
i ギョウ i - kki ッキ sshi ッシ cchi ッチ ni - hi - mi - - - ri - - -
u ギョウ u - kku ック ssu ッス ttsu ッツ nu - hu - mu - yu - ru - - -
e ギョウ e - kke ッケ sse ッセ tte ッテ ne - he - me - - - re - - -
o ギョウ o - kko ッコ sso ッソ tto ット no - ho - mo - yo - ro - wo -
บรรทัด ギョウ(ぎょう) gyo- n -
ระนาว レツ(れつ) retsu
ออกเสียงขุนแท้ 濁音ダクオン(だくおん) daku on
濁音ダクオン - レツ g レツ z レツ d レツ - レツ b  レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - ga - za - da - - - ba - - - - - - - - -
i ギョウ - - gi - ji - di - - - bi - - - - - - - - -
u ギョウ - - gu - zu - du - - - bu - - - - - - - - -
e ギョウ - - ge - ze - de - - - be - - - - - - - - -
o ギョウ - - go - zo - do - - - bo - - - - - - - - -
- -
ออกเสียงขุนไม่แท้ 半濁音ハンダクオン(はんだくおん) han daku on
ハン濁音ダクオン - レツ - レツ - レツ - レツ - レツ レツ - レツ - レツ - レツ - レツ
a ギョウ - - - - - - - - - - ppa ッパ - - - - - - - -
i ギョウ - - - - - - - - - - ppi ッピ - - - - - - - -
u ギョウ - - - - - - - - - - ppu ップ - - - - - - - -
e ギョウ - - - - - - - - - - ppe ッペ - - - - - - - -
o ギョウ - - - - - - - - - - ppo ッポ - - - - - - - -
- -