みんなの日本語ニホンゴ
minna no nihongo
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
ダイ
dai ikka
ดะอิ อิจิคะ
บทที่ ๒
単語タンゴ
tango
ตะอึ้งโงะ
คำศัพท์
これ
kore
โคะเระ
นี่
それ
sore
โซะเระ
นั่น
あれ
are
อะเระ
โน่น
この〜
kono...
โคะโนะ...
...นี่
その〜
sono...
โซะโนะ...
...นั่น
あの〜
ano...
อะโนะ...
...โน่น
ホン
hon
โฮะอึ้ง
หนังสือ
辞書ジショ
jisho
ญิโชะ
พจนานุกรม
雑誌ザッシ
zasshi
สะชิ
นิตยสาร, วารสาร
新聞シンブン
sinbun
ชิอึ้งบุอึ้ง
หนังสือพิมพ์
ノート
no-to
โนะ-โตะ
สมุด, สมุดหนังสือ
手帳テチョウ
techo-
เตะโจะ-
 มุดพก (ติดตัว)
名詞メイシ
meisi
เมะอิชิ
นามบัตร
カード
ka-do
คะ-โดะ
การ์ด, บัตร
テレホンカード
terehon ka-do
เตะเระโฮะอึ้ง คะ-โดะ
บัตรโทรศัพท์
鉛筆エンピツ
enpitsu
เอะอึ้งพิทซึ
ดินสอ
ボールペン
bo-rupen
โบะ-รึเพะอึ้ง
ปากกาลูกลื่น
シャープペンシル
sha-pu pensiru
ชะ-พุ เพะอึ้งชิรึ
ดินสอกด
カギ
kagi
คะงิ
กุญแจ
時計トケイ
tokei
โตะเคะอิ
นาฬิกา
カサ
kasa
คะซะ
ร่ม
かばん
kaban
คะบะอึ้ง
กระเป๋า
カセットテープ
kasetto te-pu
คะเซะ,โตะเตะ-พุ
คาสเส็ตเทป
テープレコーダ
te-pu reko-da
เตะ-พุ เระโคะ-ดะ
เครื่องบันทึกและเล่นเทป
テレビ
terebi
เตะเระบิ
โทรทัศน์
ラジオ
rajio
ระญิโอะ
วิทยุ
カメラ
kamera
คะเมะระ
กล้องถ่ายรูป
コンピュータ
konphu-ta
โคะอึ้งพิว-ตะ
คอมพิวเตอร์
自動車ジドウシャ
jido-sha
ญิโดะ-ชะ
รถยนต์
ツクエ
tsukue
ทซึคึเอะ
โต๊ะเรียน, โต๊ะทำงาน
椅子イス
isu
อิซึ
เก้าอี้
チョコレート
chokore-to
โจะโคะเระ-โตะ
ช็อกโกเลต
コーヒー
ko-hi-
โคะ-ฮิ-
กาเฟ
英語エイゴ
eigo
เอะอิโงะ
ภาษาอังกฤษ
日本語ニホンゴ
nihongo
นิโฮะอึ้งโงะ
ภาษาญี่ปุ่น
...go
...โงะ
ภาษา...
ナン
nani / nan
นะนิ / นะอึ้ง
อะไร
そう
so-
โซะ-
เช่นนั้น
チガいます
chigaimasu
จิงะอิมะซึ
ไม่ใช่
そうですか
so- desuka
โซะ-เดะซึคะ
งั้นหรือ, งั้นเหรอ
あのー
ano-
อะโนะ-
เอ้อ, อ้า
ほんの気持キモちです
honno kimochi desu
โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
ไม่มีอะไรมาก, น้ำใจเล็ก ๆ หน่อย ๆ
どうぞ
do-zo
โดะ-โสะ
เชิญ, นี่ครับ/ค่ะ
どうも
do-mo
โดะ-โมะ
ขอบคุณ
どうもありがとう
do-mo arigato-
โดะ-โมะ อะริงะโตะ-
ขอบคุณมาก
どうもありがとうございます
do-mo arigato- gozaimasu
โดะ-โมะ อะริงะโตะ- อะริงะโตะ- โงะสะอิมะซึ
(会話カイワ)
kaiwa
คะอิวะ
これからお世話セワになります
korekara osewa ni narimasu
โคะเระคะระ โอะเซะวะ นิ นะริมะซึ
จากนี้ไปหวังว่าคงได้รับความกรุณาด้วย
こちらこそよろしく
kochirakoso yoroshiku
โคะจิระโคะโซะ โยะโระชิคึ
ผม/ดิฉันก็เช่นเดียวกัน, ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน
こちらこそよろしくおネガいします
kochirakoso yoroshiku onegai shimasu
โคะจิระโคะโซะ โยะโระชิคึ โอะเนะงะอิ ชิมะซึ
ผม/ดิฉันก็เช่นเดียวกัน, ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน
文型ブンケイ
bunkei
บุอึ้งเคะอิ
รูปประโยค
1 これは辞書ジショです
kore wa enpitsu desu
โคะเระ วะ เอะอึ้งพิทซึ เดะซึ
นี้คือพจนานุกรม
2 これはコンピュータのホンです
kore wa konpyu-ta no hon desu
โคะเระ วะ โคะอึ้งพิว-ตะ โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ
นี้คือหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 それはワタシカサです
sore wa watashi no kasa desu
โซะเระ วะ วะตะชิ โนะ คะซะ เดะซึ
นั่นคือร่มของผม/ดิฉัน
4 このカサワタシのです
kono kasa wa watashi no desu
โคะโนะ คะซะ วะ วะตะชิ โนะ เดะซึ
ร่มขันนี้เป็นของผม/ดิฉัน
例文レイブン
reibun
เระอิบุอึ้ง
ประโยคตัวอย่าง
1 これはテレホンカードですか?
kore wa terehon ka-do desuka?
โคะเระวะ เตะเระโฮะอึ้ง คะ-โดะ เดะซึคะ?
นี้คือบัตรโทรศัพท์ใช่ไหม
はい、そうです
hai so- desu
ฮะอิ โซะ-เดะซึ
ใช่ครับ/ค่ะ
2 それはノートですか?
sore wa no-to desuka?
โซะเระ วะ โนะ-โตะ เดะซึคะ?
นั่นคือสมุดใช่ไหม
いいえ、そうじゃありません。手帳テチョウです。
i-e, so-ja arimasenn. techo- desu.
อิ-เอะ โซะ-ญะ อะริมะเซะอึ้ง เตะโจะ-เดะซึ
ไม่ใช่ครับ/ค่ะ นั่นคือสมุดพก(ติดตัว)
3 それはナンですか?
sore wa nan desuka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึคะ?
นั่นคืออะไร
これは名詞メイシです
kore wa meisi desu.
โคะเระ วะ เมะอิชิ เดะซึ
นี่คือนามบัตร
4 これは9ですか、7ですか?
kore wa kyu- desuka? nana desuka?
โคะเระ วะ คิว- เดะซึคะ? นะนะ เดะซึคะ?
นี่คือแลกเจ็ดหรือเลขเก้า
9です
kyu- desu
คิว- เดะซึ
เลขเก้า
5 それはナン雑誌ザッシですか?
sore wa nan no zasshi desuka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง โนะ สะ,ชิ เดะซึคะ?
นั่นคือนิตยสารอะไร
自動車ジドウシャ雑誌ザッシです。
jido-sha no zasshi desu.
ญิโดะ-ชะ โนะ สะ,ชิ เดะซึ
นิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์
6 あれはダレのカバンですか?
are wa dare no kaban desuka?
อะเระ วะ ดะเระ โนะ คะบะอึ้ง เดะซึคะ?
โน่นเป็นกระเป๋าของใคร
佐藤サトウさんのカバンです。
sato- san no kaban desu.
วะโตะ- ซะอึ้ง โนะ คะบะอึ้ง เดะซึ
กระเป๋าของคุณซาโต้
7 このカサはあなたのですか?
kono kasa wa anatano desuka?
โคะโนะ คะซะ วะ อะนะตะ โนะ เดะซึ คะ?
ร่มนี้เป็นของคุณหรือ
いいえ、ワタシのじゃありません。
i-e, watashi no ja arimasen.
อิ-เอะ, วะตะชิ โนะ ญะ อะริมะเซะอึ้ง
เปล่าครับ/ค่ะ ไม่ใช่ของผม/ดิฉัน
8 このカギダレのですか?
kono kage wa dare no desuka?
โคะโนะ คะงิ วะ ดะเระ โนะ เดะซึคะ?
กุญแจนี้เป็นของใคร
ワタシのです。
watashi no desu.
วะตะชิ โนะ เดะซึ
ของผม/ดิฉัน
会話カイワ
kaiwa
บทสนทนา
ほんの気持キモちです
honno kimochi desu.
โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
น้ำใจเล็กๆน้อยๆ
山田ヤマダ一郎イチロウ はい、どなたですか?
hai, donata desuka?
ฮะอิ โดะนะตะ เดะซึคะ?
ครับ ใครครับ
サントス 408のサントスです。
yon maru hachi no santosu desu.
โยะอึ้ง มะรึ ฮะจิ โนะ ซะอึ้งโตะซึ เดะซึ
ผมซันโทส อยู่ห้อง408ครับ
サントス こんにちは。サントスです。
konnichiwa. santosu desu.
โคะอึ้งนิจิวะ ซะอึ้งโตะซึ เดะซึ
สวัสดีครับ ผมซันโทส
これからお世話セワになります。
korekara osewa ni narimasu.
โคะเระคะระ โอะเซะวะ นิ นะริมะซึ
จากนี้ไป หวังว่าคงได้รับความกรุณา
どうぞよろしくおネガいします。
do-zo yoroshiku onegai shimasu.
โดะ-โสะ โยะโระชิคึ โอะเนะงะอิ ชิมะซึ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
山田ヤマダ こちらこそよろしく。
kochira koso do-zo yoroshiku.
โคะจิระ โคะโซะ โดะ-โสะ โยะโระชิคึ
เช่นกันครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
サントス あのう、これ、ほんの気持キモちです。
ano-, kore, honno kimochi desu.
อะโนะ- โคะเระ โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
เอ่อ นี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับ
山田ヤマダ あっ、どうも…。ナンですか?
a, do-mo. nan desuka?
อะ โดะ-โมะ นะอึ้ง เดะซึคะ?
ขอบคุณครับ อะไรหรือครับ
サントス コーヒーです。どうぞ。
ko-hi- desu. do-zo.
โคะ-ฮิ- เดะซึ โดะ-โสะ
กาแฟครับ เชิญครับ
山田ヤマダ どうもありがとうございます。
do-mo arigato-gozaimasu.
โดะ-โมะ อะริงะโตะ- โงะสะอิมะซึ
ขอบคุณมากครับ
練習レンシュウ
renshu- A
แบบฝึกหัด A
1 これは 辞書ジショ です。
kore wa jisho desu.
โคะเระ วะ ญิโชะ เดะซึ
これは 新聞シンブン です。
kore wa shinbun dusu.
โคะเระ วะ ชิอึ้งบุอึ้ง เดะซึ
これは 名詞メイシ です。
kore wa meishi desu.
โคะเระ วะ เมะอิชิ เดะซึ
これは ナン ですか?
kore wa nan desuka?
โคะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึคะ?
2 それは ボールペン ですか?
sore wa bo-ru pen desu ka?
โซะเระ วะ โบะ-รึ เพะอึ้ง เดะซึ คะ?
それは ですか?
sore wa ichi desu ka?
โซะเระ วะ อิจิ เดะซึ คะ?
それは ですか?
sore wa nana desu ka?
โซะเระ วะ นะนะ เดะซึ คะ?
それは ですか?
sore wa a desu ka?
โซะเระ วะ อะ เดะซึ คะ?
それは ですか?
sore wa o desu ka?
โซะเระ วะ โอะ เดะซึ คะ?
3 それは 辞書ジショ ホンです。
sore wa jisho no hon desu.
โซะเระ วะ ญิโชะ โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ
それは コンピュータ です。
sore wa konpyu-ta desu.
โซะเระ วะ โคะอึ้งพิว-ตะ โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ
それは 日本語ニホンゴ です。
sore wa nihongo desu.
โซะเระ วะ นิโฮะอึ้งโงะ เดะซึ
それは ナン ですか?
sore wa nan desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
あのヒト だれ ですか?
ano hito wa dare desu ka?
อะโนะ ฮิโตะ วะ ดะเระ เดะซึ คะ?
4 あれは ワタシ ツクエです。
are wa watashi no tsukue desu.
อะเระ วะ วะตะชิ โนะ ทซึคึเอะ เดะซึ
あれは 佐藤サトウさん ツクエです。
are wa sato- san no tsukue desu.
อะเระ วะ ซะโตะ- ซะอึ้ง โนะ ทซึคึเอะ เดะซึ
あれは 先生センセイ ツクエです。
are wa sense- no tsukue desu.
อะเระ วะ เซะอึ้งเซะ- โนะ ทซึคึเอะ เดะซึ
あれは ダレ ツクエですか?
are wa dare no tsukue desuka?
อะเระ วะ ดะเระ โนะ ทซึคึเอะ เดะซึ คะ?
5 あれは ワタシ のです。
are wa watashi no desu.
อะเระ วะ วะตะชิ โนะ เดะซึ
あれは 佐藤サトウさん のです。
are wa sato- san no desu.
อะเระ วะ ซะโตะ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
あれは 先生センセイ のです。
are wa sense- no desu.
อะเระ วะ เซะอึ้งเซะ- โนะ เดะซึ
あれは ダレ のですか?
are wa dare no desu ka?
อะเระ วะ ดะเระ โนะ เดะซึ คะ?
6 この 手帳テチョウ は、ワタシのです。
kono techo- wa, watashi no desu.
โคะโนะ เตะโจะ- วะ วะตะชิ โนะ เดะซึ
この カギ は、ワタシのです。
kono kagi wa, watashi no desu.
โคะโนะ คะงิ วะ วะตะชิ โนะ เดะซึ
この カバン は、ワタシのです。
kono kaban wa, watashi no desu.
โคะโนะ คะบะอึ้ง วะ วะตะชิ โนะ เดะซึ
練習レンシュウ
renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 e1 これは 雑誌ザッシ です。
kore wa zasshi desu.
โคะเระ วะ สะ,ชิ เดะซึ
e2 それは ノート です
sore wa no-to desu.
โซะเระ วะ โนะ-โตะ เดะซึ
e3 あれは 辞書ジショ です。
are wa jisho desu.
อะเระ วะ ญิโชะ เดะซึ
2 e1 これは ホン ですか?
kore wa hon desu ka?
โคะเระ วะ โฮะอึ้ง เดะซึ คะ?
はい、そうです。 ホン です。
hai, so- desu. hon desu.
ฮะอิ โซะ- เดะซึ โฮะอึ้ง เดะซึ
これは 手帳テチョウ ですか?
kore wa techo- desu ka?
โคะเระ วะ เตะโจะ- เดะซึ คะ?
いいえ、そうじゃありません。 ホン です。
i-e, so- ja arimasen. hon desu.
อิ-เอะ โซะ- ญะ อะริมะเซะอึ้ง
1) これは 時計トケイ ですか?
kore wa tokei desu ka?
โคะเระ วะ โตะเคะอิ เดะซึ คะ?
はい、そうです。 時計トケイ です。
hai, so- desu. tokei desu.
ฮะอิ โซะ เดะซึ
2) これは ラジオ ですか?
kore wa rajio desu ka?
โคะเระ วะ ระญิโอะ เดะซึ คะ?
いいえ、そうじゃありません。 カメラ です。
i-e, so- ja arimasen. kamera desu.
อิ-เอะ โซะ- ญะ อะริมะเซะอึ้ง คะเมะระ เดะซึ
3) これは ボールペン ですか?
kore wa bo-ru pen desu ka?
โคะเระ วะ โบะ-รึ เพะอึ้ง เดะซึ คะ?
いいえ、そうじゃありません。 シャープペンシル です。
i-e, so- ja arimasen. sha-pu penshiru desu.
อิ-เอะ โซะ- ญะ อะริมะเซะอึ้ง ชะ-พุ เพะอึ้งชิรึ เดะซึ
4) これは 椅子イス ですか?
kore wa isu desu ka?
โคะเระ วะ อิซึ เดะซึ คะ?
はい、そうです。 椅子イス です。
hai, so- desu. isu desu.
ฮะอิ โซะ- เดะซึ อิซึ เดะซึ
3 e1 あれは ナン ですか?
are wa nan desu ka?
อะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
ホン です。
hon desu.
โฮะอึ้ง เดะซึ
1) あれは ナン ですか?
are wa nan desu ka?
อะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
時計トケイ です。
tokei desu.
โตะเคะอิ เดะซึ
2) あれは ナン ですか?
are wa nan desu ka?
อะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
カメラ です。
kamera desu.
คะเมะระ เดะซึ
3) あれは ナン ですか?
are wa nan desu ka?
อะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
シャープペンシル です。
sha-pu penshiru desu.
ชะ-พุ เพะอึ้งชิรึ เดะซึ
4) あれは ナン ですか?
are wa nan desu ka?
อะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
椅子イス です。
isu desu.
อิซึ เดะซึ
4 e1 これはシャープペンシルですか? ボールペン ですか?
kore wa sha-pu penshiru desu ka? bo-ru pen desu ka?
โคะเระ วะ ชะ-พุ เพะอึ้งชิรึ เดะซึ คะ?
ボールペン です。
bo-ru pen desu.
โบะ-รึ เพะอึ้ง เดะซึ
1) これはホンですか? 雑誌ザッシ ですか?
kore wa hon desu ka? zasshi desu ka?
โคะเระ วะ โฮะอึ้ง เดะซึ คะ? สะ,ชิ เดะซึ คะ?
ホン です。
hon desu.
โฮะอึ้ง เดะซึ
2) これは『い』ですか? 『り』 ですか?
kore wa "i" desu ka? "ri" desu ka?
โคะเระ วะ อิ เดะซึ คะ? ริ เดะซึ คะ?
『り』 です。
"ri" desu.
ริ เดะซึ
3) これは『1』ですか 『7』 ですか?
kore wa "ichi" desu ka? "nana" desu ka?
โคะเระ วะ อิจิ เดะซึ คะ? นะนะ เดะซึ คะ?
『7』 です。
"nana" desu.
นะนะ เดะซึ
4) これはツですか? ですか?
kore wa "tsu" desu ka? "shi" desu ka?
โคะเระ วะ ทซึ เดะซึ คะ? ชิ เดะซึ คะ?
です。
ชิ เดะซึ
5 e1 それは なんの雑誌ザッシ ですか?
sore wa nan no zasshi desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง โนะ สะ,ชิ เดะซึคะ
コンピュータの雑誌ザッシ です。
konpyu-ta no zasshi desu.
โคะอึ้งพิว-ตะ โนะ สะ,ชิ เดะซึ
1) それは なんのホン ですか?
sore wa nan no hon desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ คะ?
クルマホン です。
kuruma no hon desu.
คึรึมะ โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ
2) それは なんのテープ ですか?
sore wa nan no te-pu desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง โนะ เตะ-พุ เดะซึ คะ?
日本語ニホンゴのテープ です。
nihongo no te-pu desu.
นิโฮะอึ้งโงะ โนะ เตะ-พุ เดะซึ
3) それは なんの雑誌ザッシ ですか?
sore wa nan no zasshi desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง โนะ สะ,ชิ เดะซึ คะ?
カメラの雑誌ザッシ です。
kamera no zasshi desu.
คะเมะระ โนะ สะ,ชิ เดะซึ
4) それは なんのホン ですか?
sore wa nan no hon desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ คะ?
日本語ニホンゴホン です。
nihongo no hon desu.
นิโฮะอึ้งโงะ โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ
6 e1 これは ダレのノート ですか?
kore wa dare no no-to desu ka?
โคะเระ วะ ดะเระ โนะ โนะ-โตะ เดะซึ คะ?
カリナさんのノート です。
karina san no no-to desu.
คะรินะ ซะอึ้ง โนะ โนะ-โตะ เดะซึ
1) これは ダレツクエ ですか?
kore wa dare no tsukue desu ka?
โคะเระ วะ ดะเระ โนะ ทซึคึเอะ เดะซึ คะ?
山田ヤマダさんのツクエ です。
yamada san no tsukue desu.
ยะมะดะ ซะอึ้ง โนะ ทซึคึเอะ เดะซึ
2) これは ダレのカメラ ですか?
kore wa dare no kamera desu ka?
โคะเระ วะ ดะเระ โนะ คะเมะระ เดะซึ คะ?
サントスさんのカメラ です。
santosu san no kamera desu.
ซะอึ้งโตะซึ ซะอึ้ง โนะ คะเมะระ เดะซึ
3) これは ダレカサ ですか?
kore wa dare no kasa desuka?
โคะเระ วะ ดะเระ โนะ คะซะ เดะซึ คะ?
佐藤サトウさんのカサ です。
sato- san no kasa desu.
ซะโตะ- ซะอึ้ง โนะ คะซะ เดะซึ
4) これは ダレ手帳テチョウ ですか?
kore wa dare no techo- desuka?
โคะเระ วะ ดะเระ โนะ เตะโจะ- เดะซึ คะ?
ミラーさんの手帳テチョウ です。
mira- san no techo- desu.
มิระ- ซะอึ้ง โนะ เตะโจะ- เดะซึ
7 e1 このノートは カリナさんの ですか?
kono no-to wa karina san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ คะรินะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
はい、 カリナさんの です。
hai, karina san no desu.
ฮะอิ คะรินะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
このノートは ミラーさんの ですか?
kono no-to wa mira- san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、 ミラーさんのじゃ ありません。
i-e, mira- san no ja arimasen.
อิ-เอะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ ญะ อะริมะเซะอึ้ง
1) このノートは ワンさんの ですか?
kono no-to wa wan san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ วะอึ้ง ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
はい、 ワンさんの です。
hai, wan san no desu.
ฮะอิ วะอึ้ง ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
このノートは ミラーさんの ですか?
kono no-to wa mira- san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、 ミラーさんのじゃ ありません。
i-e, mira- san no ja arimasen.
อิ-เอะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ ญะ อะริมะเซะอึ้ง
2) このノートは サントスさんの ですか?
kono no-to wa santosu san no desuka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ซะอึ้งโตะซึ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
はい、 サントスさんの です。
hai, santosu san no desu.
ฮะอิ ซะอึ้งโตะซึ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
このノートは ミラーさんの ですか?
kono no-to wa, mira- san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、 ミラーさんのじゃ ありません。
i-e, mira- san no ja arimasen.
อิ-เอะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ ญะ อะริมะเซะอึ้ง
3) このノートは 佐藤サトウさんの ですか?
kono no-to wa sato- san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ซะโตะ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
はい、 佐藤サトウさんの です。
hai, sato- san no desu.
ฮะอิ ซะโตะ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
このノートは ミラーさんの ですか?
kono no-to wa mira- san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ มิระ- ซะอึ้ง no เดะซึ คะ?
いいえ、 ミラーさんのじゃ ありません。
i-e, mira- san no ja arimasen.
อิ-เอะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ ญะ อะริมะเซะอึ้ง
4) このノートは ワットさんの ですか?
kono no-to wa watto san no desuka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ วะ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
はい、 ワットさんの です。
hai, watto san no desu.
ฮะอิ วะ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
このノートは ミラーさんの ですか?
kono no-to wa mira- san no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、 ミラーさんのじゃ ありません。
i-e, mira- san no ja arimasen.
อิ-เอะ มิระ- ซะอึ้ง โนะ ญะ อะริมะเซะอึ้ง
8 e1 このノートは ダレ ですか?
kono no-to wa dare no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ดะเระ โนะ เดะซึ คะ?
はい、 カリナさんの です。
hai, karina san no desu.
ฮะอิ คะรินะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
1) このノートは ダレ ですか?
kono no-to wa dare no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ดะเระ โนะ เดะซึ คะ?
はい、 ワンさんの です。
hai, wan san no desu.
ฮะอิ วะอึ้ง ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
2) このノートは ダレ ですか?
kono no-to wa dare no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ดะเระ โนะ เดะซึ คะ?
はい、 サントスさんの です。
hai, santosu san no desu.
ฮะอิ ซะอึ้งโตะซึ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
3) このノートは ダレ ですか?
kono no-to wa dare no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ดะเระ โนะ เดะซึ คะ?
はい、 佐藤サトウさんの です。
hai, sato- san no desu.
ฮะอิ ซะโตะ- ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
4) このノートは ダレ ですか?
kono no-to wa dare no desu ka?
โคะโนะ โนะ-โตะ วะ ดะเระ โนะ เดะซึ คะ?
はい、 ワットさんの です。
hai, watto san no desu.
ฮะอิ วะ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
練習レンシュウ
แบบฝึกหัด C
เระอึ้งชิว- C
1) それは ナン ですか?
sore wa nan desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
カード です。
ka-do desu.
คะ-โดะ เดะซึ
ナンのカード ですか?
nan no ka-do desu ka?
นะอึ้ง โนะ คะ-โดะ เดะซึ คะ?
テレホンカード です。
terehon ka-do desu.
เตะเระโฮะอึ้ง คะ-โดะ เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
2) それは ナン ですか?
sore wa nan desu ka?
โซะเระ วะ นะอึ้ง เดะซึ คะ?
雑誌ザッシ です。
zasshi desu.
สะ,ชิ เดะซึ
ナン雑誌ザッシ ですか?
nan no zasshi desu ka?
นะอึ้ง โนะ สะ,ชิ เดะซึ คะ?
自動車ジドウシャ雑誌ザッシ です。
jido-sha no zasshi desu.
ญิโดะ-ชะ โนะ สะ,ชิ เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
3) それは ナン ですか?
sore wa nan desu ka?
ホン です。
hon desu.
โฮะอึ้ง เดะซึ
ナンホン ですか?
nan no hon desu ka?
นะอึ้ง โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ คะ?
コンピュータのホン です。
konpyu-ta no hon desu.
โคะอึ้งพิว-ตะ โนะ โฮะอึ้ง เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
2 e1 このカサ あなたの ですか?
kono kasa wa anata no desu ka?
โคะโนะ คะซะ วะ อะนะตะ โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、ちがいます。 シュミットさんの です。
i-e, chigaimasu. shumitto san no desu.
อิ-เอะ จิงะอิมะซึ ชิวมิ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
1) このカギ あなたの ですか?
kono kagi wa anata no desu ka?
โคะโนะ คะงิ วะ อะนะตะ โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、ちがいます。 シュミットさんの です。
i-e, chigaimasu. shumitto san no desu.
อิ-เอะ จิงะอิมะซึ ชิวมิ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
2) このカバンは あなたの ですか?
kono kaban wa anata no desu ka?
โคะโนะ คะบะอึ้ง วะ อะนะตะ โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、ちがいます。 シュミットさんの です。
i-e, chigaimasu. shumitto san no desu.
อิ-เอะ จิงะอิมะซึ ชิวมิ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
3) この鉛筆エンピツ あなたの ですか?
kono enpitsu wa anata no desu ka?
โคะโนะ เอะอึ้งพิทซึ วะ อะนะตะ โนะ เดะซึ คะ?
いいえ、ちがいます。 シュミットさんの です。
i-e, chigaimasu. shumitto san no desu.
อิ-เอะ จิงะอิมะซึ ชิวมิ,โตะ ซะอึ้ง โนะ เดะซึ
そう ですか。
so- desuka.
โซะ- เดะซึคะ
3 e1 あのー、これ ほんの気持キモ です。
ano-, kore... honno kimochi desu.
อะโนะ- โคะเระ... โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
どうも… ナン ですか?
do-mo... nan desu ka?
โดะ-โมะ... นะอึ้ง เดะซึ คะ?
コーヒーです。 どうぞ。
ko-hi- desu.] do-zo
โคะ-ฮิ- เดะซึ โดะ-โสะ
どうも ありがとう ございます
do-mo arigato- gozaimasu.
โดะ-โมะ อะริงะโระ- โงะสะอิมะซึ
1) あのー、これ ほんの気持キモ です。
ano-, kore... honno kimochi desu.
อะโนะ- โคะเระ... โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
どうも… ナン ですか?
do-mo... nan desu ka?
โดะ-โมะ... นะอึ้ง เดะซึ คะ?
チョコレートです。 どうぞ。
chokore-to desu. do-zo.
โจะโคะเระ-โตะ เดะซึ โดะ-โสะ
どうも ありがとう ございます
do-mo arigato- gozaimasu.
โดะ-โมะ อะริงะโระ- โงะสะอิมะซึ
2) あのー、これ ほんの気持キモ です。
ano-, kore... honno kimochi desu.
อะโนะ- โคะเระ... โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
どうも… ナン ですか?
do-mo... nan desu ka?
โดะ-โมะ... นะอึ้ง เดะซึ คะ?
ボールペンです。 どうぞ。
bo-ru pen desu. do-zo.
โบะ-รึ เพะอึ้ง เดะซึ โดะ-โสะ
どうも ありがとう ございます
do-mo arigato- gozaimasu.
โดะ-โมะ อะริงะโระ- โงะสะอิมะซึ
3) あのー、これ ほんの気持キモ です。
ano-, kore... honno kimochi desu.
อะโนะ- โคะเระ... โฮะอึ้งโนะ คิโมะจิ เดะซึ
どうも… ナン ですか?
do-mo... nan desu ka?
โดะ-โมะ... นะอึ้ง เดะซึ คะ?
テレホンカードです。 どうぞ。
terehon ka-do desu. do-zo.
เตะเระโฮะอึ้ง คะ-โดะ เดะซึ โดะ-โสะ
どうも ありがとう ございます
do-mo arigato- gozaimasu.
โดะ-โมะ อะริงะโระ- โงะสะอิมะซึ