みんなの日本語ニホンゴ minna no nihongo มินนะ โนะ นิฮงโกะ
ダイ dai rokka บทที่ ๕
単語タンゴ tango คำศัพท์
たべます tabemasu กิน, รับประทาน
のみます nomimasu ดื่ม
すいます suimasu สูบ
たばこをすいます tabako wo suimasu สูบบุหรี่
みます mimasu ดู, มอง
ききます kikimasu ฟัง
よみます yomimasu อ่าน
かきます kakimasu เขียน
かいます kaimasu ซื้อ
とります torimasu ถ่าย
しゃしんをとります shashin wo torimasu ถ่ายรูป
します shimasu ทำ,คำเนินการ, กระทำ
あいます aimasu พบ
ともだちにあいます tomodachi ni aimasu พบเพื่อน
ごはん gohan ข้าว, อาหาร
あさごはん asa gohan อาหารเช้า
ひるごはん hiru gohan อาหารกลางวัน
ばんごはん ban gohan อาหารเย็น
パン pan ขนมปัง
たまご tamago ไข่
にく niku เนื้อ
さかな sakana ปลา
やさい yasai ผัก
くだもの kudamono ผลไม้
みず mizu น้ำ
おちゃ ocha น้ำชา
こうちゃ ko-cha ชาฝรั่ง
ぎゅうにゅう gyu-nyu- ปีที่แล้ว
ミルク miruku นม
ジュース ju-su น้ำผลไม้
ビール bi-ru เบียร์
おさけ osake สุรา,เหล้า
ビデオ bideo วิดีโอเทป,เครื่องเล่นวิดิโอ
えいが e-ga ภาพยนตร์
シーディー shi-dyi- ซีดี
てがみ tegami จดหมาย
レポート repo-to รายงาน
しゃしん shashin รูปถ่าย
みせ mise ร้าน, ร้านค้า
レストラン resutoran ภัตตาคาร
にわ niwa สวน
しゅくだい shukudai การบ้าน
テニス tenisu เทนนิส
サッカー sakka- พุตบอล
おはなみ ohanami ดูดอกซากุระ,การชมดอกไม้
なに nani อะไร
いっしょに isshoni ด้วยกัน
ちょっと chotto นิดหน่อย, เล็กหน่อย, สักครู่
いつも itsumo เสมอๆ, ตามปกติ, เป็นประจำ
ときどき tokidoki บางครั้ง
それから sorekara หลังจากนั้น, ต่อจากนั้น
えー e- ครับ/ค่ะ , เออ
いいですね i- desune ดีจริง, ดีนะ
わかりました wakarimashita ครับ / ค่ะ , รับทราบ
なんですか nandesuka อะไรครับ/ค่ะ
じゃ、また ja, mata พบกันใหม่
じゃ、またあした ja, mata ashita พบกันใหม่พรุ่งนี้
メキシコ mekishiko เม็กซิโก
おおさかじょうこうえん o-sakajo- ko-en สวนสาธารณะโอซาก้าโจ
文型ブンケイ bunkei บุอึ้งเคะ-
รูปประโยค
1 わたしはジュースをのみます
watashi wa ju-su wo nomimasu.
ผม/ดิฉันดื่มน้ำผลไม้
2 わたしはえきでしんぶんをかいます
watashi wa eki de shinbun wo kaimasu.
ผม/ดิฉันซื้อหนังสือพิมพ์ถ้าสถานีรถไฟ
3 いっしょにこうべへいきませんか?
issho ni ko-be he ikimasenka?
ไปโกเบด้วยกันไหม
4 ちょっとやすみましょう
chotto yasumimasho-
หยุดพักกันสักครู่เถอะ
例文レイブン reibun เระอิบุอึ้ง
ประโยคตัวอย่าง
1 たばこをすいますか?
tabako wo suimasuka?
คุณสูบบุหรี่ไหม
いいえ、すいません。
i-e, suimasen.
ไม่ครับ/ค่ะ ไม่สูบ
2 まいあさ、なにをたべますか?
maiasa nani wo tabemasuka?
คุณทานอะไรทุกเช้า
パンとたまごをたべます。
pan to tamago wo tabemasu.
ทานขนมปังกับไข่
3 けさ、なにをたべましたか?
kesa nani wo tabemashitaka?
คุณทานอะไรเมื่อเช้า
なにもたべませんでした。
nanimo tabemasen deshita.
ไม่ได้ทานอะไรเลย
4 どようび、なにをしましたか?
doyo-bi nani wo shimashitaka?
คุณทำอะไรเมื่อวันเสาร์
にほんごをべんきょうしました。 それから、えいがをみました。
nihongo wo benkyo- shimashita. sorekara, e-ga wo mimashita.
ผม/ดิฉันเรียนภาษาญี่ปุ่น หลานจากนั้น ก็ ดูภาพยนตร์
にちようびは、なにをしましたか?
nichiyo-bi wa nani wo shimashitaka?
แล้วเมื่อวันอาทิตย์ทำอะไร
ともだちと、ならへいきました。
tomodachi to nara e ikimashita.
ไปนาระกับเพื่อน
5 どこで、そのカバンをかいましたか?
dokode sono kaben wo kaimashitaka?
คุณซื้อกระเป๋าใบนั้นที่ไหน
メキシコでかいました。
mekisiko de kaimashita.
ครับ/ค่ะ ซื้อที่เม็กซิโก
6 いっしょにビールをのみますか?
issho ni bi-ru wo nomimasuka?
ดื่มเบียร์ด้วยกันไหม
えー、のみましょう。
e-, nomimasho-
ครับ/ค่ะ ดื่มกันสิ
 会話カイワ kaiwa คะอิวะ
 บทสนทนา 
  いっしょに、いきませんか? 
  issho ni ikimasenka? 
 ไปด้วยกันไหม 
さとう  ミラーさん。  
  mira-san. 
 คุณเมิลเลอร์คะ 
ミラー  なんですか?  
  nan desuka? 
 อะไรหรือครับ 
さとう  あした、ともだちとおはなみをします。  
  ashita, tomodachi to ohanami wo shimasu. 
 พรุ่งน้าจะไปชมดอกซากุระกับเพื่อน 
  ミラーさんもいっしょにいきませんか? 
  mira-san mo, issho ni ikimasenka? 
 คุณมิลเลอร์จะไปด้วยกันไหมคะ 
ミラー  いいですね。 どこへいきますか?  
  i-desune. doko e ikimasuka? 
 ดีสิครับ ไปที่ไหนครับ  
さとう  おおさかじょうこうえんです。  
  o-sakajo-ko-en desu. 
 สวนสาธารณะโอซาก้าโจค่ะ 
ミラー  なんじですか?  
  nanji desuka? 
 กี่โมงครับ 
さとう  10じです。おおさかじょうこうえんえきで、あいましょう。  
  ju-ji desu. o-sakajo-ko-en eki de aimasho-. 
 10 โมงเช้าค่ะ พบกันถ้าสถานีสวนสาธารณะโอซาก้าโจนะคะ 
ミラー  わかりました。  
karina  wakaramashita. 
 ครับ 
さとう  じゃ、またあした。  
  ja, mata ashita. 
 งั้น พบกันพรุ่งนี้ค่ะ  
練習レンシュウ renshu- A เระอึ้งชิว- A
แบบฝึกหัด A
1 1) わたしは パンを たべます。
watashi wa pan wo tabemasu.
2) わたしは くだものを たべます。
watashi wa kudamono wo tabemasu.
3) わたしは にくとやさいを たべます。
watashi wa niku to yasai wo tabemasu.
4) あなたは なに たべますか?
anata wa nani wo tabemasuka?
2 1) わたしは、なにも かい ません。
watashi wa nanimo kai masen.
2) わたしは、なにも たべ ません。
watashi wa nanimo tabe masen.
3) わたしは、なにも ませんでした。
watashi wa nanimo shi masen deshita.
3 1) わたしは デパートで とけいをかいます。
watashi wa depa-to de toke- wo kaimasu.
2) わたしは あのみせで とけいをかいます。
watashi wa ano mise de toke- wo kaimasu.
3) わたしは とうきょうで とけいをかいます。
watashi wa to-kyo- de toke- wo kaimasu.
4) あなたは どこで とけいをかいますか?
anata wa doko de toke- wo kaimasuka?
4 1) いっしょに おちゃを のみませんか?
issho ni ocha wo nomimasenka?
2) いっしょに きょうとへ いきませんか?
issho ni kyo-to e ikimasenka?
3) いっしょに えいがを みませんか?
issho ni eiga wo mimasenka?
5 やすみます やすみましょう
yasumimasu yasumimasho-
いきます いきましょう
ikimasu ikimasho-
たべます たべましょう
tabemasu tabemasho-
します しましょう
shimasu shimasho-
練習レンシュウ renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei ラジオをききます。
rajio wo kikimasu.
1) みずをのみます。
mizu wo nomimasu.
2) たばこをすいます。
tabako wo suimasu.
3) てがみをかきます。
tegami wo kakimasu.
4) しゃしんをとります。
shashin wo torimasu.
2 rei たばこをすいますか?
tabako wo suimasuka?
はい、すいます。
hai, suimasu.
1) おさけをのみますか?
osake wo nomimasuka?
いいえ、のみません。
i-e, nomimasen.
2) あした、にほんごをべんきょうしますか?
ashita, nihongo wo benkyo- shimasuka?
はい、べんきょうします。
hai, benkyo- shimasu.
3) けさ、しんぶんをよみましたか?
kesa, shinbun wo yomimashitaka?
はい、よみました。
hai, yomimashita.
4) きのうのばん、テレビをみましたか?
kino- no ban, terebi wo mimashitaka?
いいえ、みませんでした。
i-e, mimasen deshita.
3 rei なにをかいますか?
nani wo kaimasuka?
カバンをかいます。
kaban wo kaimasu.
1) なにをべんきょうしますか?
nani wo benkyo- shimasuka?
にほんごをべんきょうします。
nihongo wo benkyo- shimasu.
2) なにをのみますか?
nani wo nomimasuka?
こうちゃをのみます。
ko-cha wo nomimasu.
3) なにをたべましたか?
nani wo tabemashitaka?
さかなをたべました。
sakana wo tabemashita.
4) なにをかいましたか?
nani wo kaimashitaka?
ざっしとシーディーをかいました。
zasshi to shi-dyi- wo kaimashita.
4 rei あした、なにをしますか?
ashita nani wo shimasuka?
デパートへいきます。
depa-to e ikimasu.
1) きょうのごご、なにをしますか?
kyo- no gogo nani wo shimasuka?
レポートをかきます。
repo-to wo kakimasu.
2) こんばん、なにをしますか?
konban, nani wo shimasuka?
テレビをみます。
terebi wo mimasu.
3) きのう、なにをしましたか?
kino- nani wo shimashitaka?
ともだちとおはなししました。
tomodachi to ohanashi shimashita.
4) おととい、なにをしましたか?
ototoi nani wo shimashitaka?
サッカーをしました。
sakka- wo shimashita.
5 rei どこでしゃしんをとりますか?
dokode shashin wo torimasuka?
にわでとります。
niwa de torimasu.
1) どこでミラーさんにあいますか?
dokode mira- san ni aimasuka?
えきであいます。
eki de aimasu.
2) どこで、ひるごはんをたべますか?
dokode hirugohan wo tabemasuka?
かいしゃのしょくどうでたべます。
kaisha no shokudo- de tabemasu.
3) どこで、ぎゅうにゅうをかいましたか?
dokode gyu-nyu- wo kaimashitaka?
スーパーでかいました。
su-pa- de kaimashita.
4) どこで、にほんごをべんきょうしましたか?
dokode nihongo wo benkyo- shimashitaka?
くにでべんきょうしました。
kuni de benkyo- shimashita.
6 rei こんばん、しゅくだいをします。 それから、シーディーをききます。
konban shukudai wo shimasu. sorekara shi-dyi- wo kikimasu.
1) あした、しごとをします。 それからにほんごのべんきょうをします。
ashita shigoto wo shimasu. sorekara nihongo no benkyo- wo shimasu.
2) らいしゅうのどようび、しょくじをします。それから、映画エイガをみます。
raishu- no doyo-bi shokuji wo shimasu. sorekara eiga wo mimasu.
3) きのうのごご、テレビをみました。 それから、てがみをかきました。
kino- no gogo terebi wo mimashita. sorekara tegami wo kakimashita.
4) せんしゅうのにちようび、サッカーをしました。 それから、ビールをのみました。
senshu- no nichiyo-bi sakka- wo shimashita. sorekara bi-ru wo nomimashita.
7 rei いっしょに、きょうとへいきませんか?
isshoni kyo-to e ikimasen ka?
ええ、いいですよ。
e-, i- desuyo.
1) いっしょに、しょくじをしませんか?
isshoni shokuji wo shimasenka?
ええ、いいですよ。
e-, i- desuyo.
2) いっしょに、コーヒーをのみませんか?
isshoni ko-hi- wo nomimasenka?
ええ、いいですよ。
e-, i- desuyo.
3) いっしょに、えいがをみませんか?
isshoni eiga wo mimasenka?
ええ、いいですよ。
e-, i- desuyo.
4) いっしょに、テニスをしませんか?
isshoni tenisu wo shimasenka?
ええ、いいですよ。
e-, i- desuyo.
練習レンシュウ เระอึ้งชิว- C
แบบฝึกหัด C
1 rei
a にちようび、なにをしますか?
nichiyho-bi nani wo shimasuka?
b てがみをかきます。それから、ビデオをみます。たなかさんは?
tegami wo kakimasu. sorekara bideo wo mimasu. tanaka san wa?
a わたしは、きょうとへいきます。
watashi wa kyo-to e ikimasu.
1)
a にちようび、なにをしますか?
nichiyo-bi nani wo shimasuka?
b テニスをします。それから、ビールをのみます。たなかさんは?
tenisu wo shimasu. sorekara bi-ru wo nomimasu. tanaka san wa?
a わたしは、きょうとへいきます。
watashi wa kyo-to e ikimasu.
2)
a にちようび、なにをしますか?
nichiyo-bi nani wo shimasuka?
b としょかんでべんきょうします。それから、ともだちにあいます。 たなかさんは?
toshokan de benkyo- shimasu. sorekara tomodachi ni aimasu. tanaka san wa?
a わたしは、きょうとへいきます。
watashi wa kyo-to e ikimasu.
3)
a にちようび、なにをしますか?
nichiyo-bi nani wo shimasuka?
b デパートでワインをかいます。それから、サントスさんのうちにいきます。たなかさんは?
depa-to de wain wo kaimasu. sorekara santosu san no uchi ni ikimasu. tanaka san wa?
a わたしは、きょうとへいきます。
watashi wa kyo-to e ikimasu.
2 rei
a いつも、このみせで、ほんをかいますか?
itsumo kono mise de hon wo kaimasuka?
b ええ。
e-
a わたしもときどきここでかいます。
watashi mo tokidki koko de kaimasu.
b そうですか。
so- desuka.
1)
a いつも、このレストランで、ひるごはんをたべますか?
itsumo kono resutoran de hirugohan wo tabemasuka?
b ええ。
e-
a わたしもときどきここで、ひるごはんをたべます。
watashi mo tokidoki koko de hirugohan wo tabemasu.
b そうですか。
so- desuka.
2)
a いつも、このとしょかんで、しゅくだいをしますか?
itsumo kono toshokan de shukudai wo shimasuka?
b ええ。
e-
a わたしもときどきここでしゅくだいをします。
watashi mo tokidoki koko de shukudai wo shimasu.
b そうですか。
so- desuka.
3)
a いつも、このスーパーで、パンをかいますか?
itsu mo kono su-pa- de pan wo kaimasuka?
b ええ。
e-
a わたしもときどきここでパンをかいます。
watashi mo tokidoki koko de pan wo kaimasu.
b そうですか。
so- desuka.
3 rei
a こんばん、いっしょにビールをのみませんか?
konban issho ni bi-ru wo nomimasenka?
b ええ、いいですね。
e- i- desune.
a じゃ、6じにえきであいましょう。
ja rokuji ni eki de aimahso-.
b わかりました。
wakarimashita.
1)
a こんばん、いっしょに、こうべにいきませんか?
konban issho ni ko-be ni ikimasenka?
b ええ、いいですね。
e- i- desune.
a じゃ、6じにえきであいましょう。
ja rokuji ni eki de aimahso-.
b わかりました。
wakarimashita.
2)
a こんばん、いっしょにごはんをたべませんか?
konban issho ni gohan wo tabemasenka?
b ええ、いいですね。
e- i- desune.
a じゃ、6じにえきであいましょう。
ja rokuji ni eki de aimahso-.
b わかりました。
wakarimashita.
3)
a こんばん、いっしょにえいがをみませんか?
konban issho ni e-ga wo mimasenka?
b ええ、いいですね。
e- i- desune.
a じゃ、6じにえきであいましょう。
ja rokuji ni eki de aimahso-.
b わかりました。
wakarimashita.