みんなの日本語ニホンゴ minna no nihongo มินนะ โนะ นิฮงโกะ
ダイ10 dai jukka บทที่ 10
単語タンゴ tango คำศัพท์ ออกเสียงจากนี้
います imasu อยู่
あります arimasu มี, อยู่
いろいろな iroirona ต่าง ๆ มากมาย, หลายอย่าง
おとこのひと otokono hito ผู้ชาย
おんなのひと onnano hito ผู้หญิง
おとこのこ otokono ko เด็กผู้ชาย
おんなのこ onnano ko เด็กผูหญิง
いぬ inu สุนัข
ねこ neko แมว
ki ต้นไม้, ไม้
もの mono สิ่งของ
フィルム firumu ฟิล์ม
でんち denchi แบตเตอรี่
はこ hako กล่อง
スイッチ suicchi สวิตช์
れいぞうこ reizo-ko ตู้เย็น
テーブル te-buru โต๊ะั
ベッド beddo เตียง
たな tana หิ้ง, ชั้น
ドア doa ประตู
まど mado หน้าต่าง
ポスト posuto ตู้ไปรษณีย์
ビル biru ตึก, อาคาร
こうえん ko-en สวนสาธารณะ
きっさせん kisaren คอฟฟี่ช็อป, ร้านกาแฟ
ほんや honya ร้านขายหนังสือ
〜や ...ya ร้านขาย..., ร้าน
のりば noriba สถานที่สำหรับตอขึ้นตถแท็กชี่, รถไฟ, ฯลฯ
けん ken จังหวัด
うえ ue ข้างบน, บน, เหนือ
した shita ข้างล่าง, ล่าง, ใต้, ข้างใต้
まえ mae คางหน้า
うしろ ushiro ข้างหลัง
みぎ migi ข้างขวา, ทางขวา
ひだり hidari ข้างซ้าย, ทางซ้าย
なか naka ข้างใน, ใน
そと soto ข้างนอก, นอก
となり tonari ข้างเคียง, ข้างๆ, ข้างบ้าน
ちかく chikaku ใกล้ ๆ, ใกล้
あいだ aida ระหว่าง
〜や〜(など) ...ya...(nado) ...และ, และอื่น ๆ
いちばん ichiban ...สุด, ...ที่สุด
…だんめ ...danme no ชั้นที่...
(かいわ) (kaiwa)
どうもすみません。 do-mo sumimasen ขอบคุณ
チリソース chiri so-su ซอสพริก
おく oku ส่วนลึก, ลึกเข้าไป, ข้างในสุด
スパイスコーナー supaisu ko-na- มุมเครึ่องเทศ
とうきょうディズニーランド to-kyo- dhizuni-rando โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ゆにゅーやストア yunyu-ya sutoa ชื่อซูเปอร์มาร์เกต(นามสมมุติ)
文型ブンケイ bunkei รูปประโยค ออกเสียงจากนี้
1 あそこにさとうさんがいます。
asoko ni sato- san ga imasu.
คุณซาโต้อยู่ตรงโน้น
2 つくえのうえにしゃしんがあります。
tsukue no ue ni shashin ga arimasu.
มีรูปถ่ายอยู่บนโต๊ะ
3 かぞくはニューヨークにいます。
kazoku wa nyu-yo-ku ni imasu.
ครอบครัวอยู่ท<ีนิวยอร์ก
4 とうきょうディズニーランドはちばけんにあります。
to-kyo- dizuni-rando wa chibaken ni arimasu.
โตเกียวดิสนีย์แลนด์อยู่ที่จังหวัดชิบะ
れいぶん reibun ประโยคตัวอย่าง ออกเสียงจากนี้
1 あそこにおとこのひとがいますね。 あのひとはだれですか?
asoko ni otokono hito ga imasune. ano hito wa dare desuka?
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะ, เขาเป็นใครครับ/ค่ะ
IMCのまつもとさんです。
ai emu shi- no matsumoto san desu.
คุณมัทสึโมโต้จากบริษัทIMCครับ/ค่ะ
2 このちかてつにでんわがありますか?
kono chikatesu ni denwa ga arimasuka?
มีโทรศัพท์ใกล้ๆแถวนี้ไหม
はい、あそこにあります。
hai, asoko ni arimasu.
ในสวน
3 にわにだれがいますか?
niwa ni dare ga imasuka?
มีใครอยู่
だれもいません。ネコがいます。
dare mo imasen. neko ga imasu.
ไมมีใครอยู่เลย มีแมว
4 はこのなかに、なにがありますか?
hako no naka ni nani ga arimasuka?
มีอะไรอยู่ในกล่อง
ふるいてがみやしゃしんなどがあります。
furui tegami ya shashin nado ga arimasu.
มีจดหมายเก่าๆรูปถ่ายฯลฯ
5 ミラーさんはどこにいますか?
mira- san wa doko ni imasuka?
คุณมิลเลอร์อยู่ไหน
かいぎしつにいます。
kaigeshitsu ni imasu.
อยู่ที่ห้องประชุม
6 ゆーびんきょくはどこにありますか?
yu-binkyoku wa doko ni arimasuka?
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหน
えきのちかくです。ぎんこうのまえにあります。
eki no chikaku desu. ginko- no mae ni arimasu.
อยู่ใกล้สถานีรถไฟ, ข้างหน้าธนาคารครับ
 会話カイワ kaiwa คะอิวะ ออกเสียงจากนี้
 บทสนทนา 
  チリソースはありますか? 
  chiri so-su wa arimasuka? 
 มีซอสพริกไหม 
ミラー  すみません。ゆにゅうストアはどこですか?  
  suminasen. yunyu- sutoa wa doko desuka? 
 ขอโทษครับ ยุนิว-ยะสโตร์อยู่ไหนครับ 
おんなのひ  ゆにゅーストアですか?  
  yunyu- sutoa desuka? 
 ยุนิว-ยะสโตร์หรือคะ 
  あそこに、しろいビルがありますね。 
  asoko ni shiroi biru ga arimasune. 
 ตรงโน้นมีตึกส<าขาวเห็นไหมคะ 
  あのビルのなかです。 
  ano biru no naka desu. 
 อยู่ในตึกนั้นค่ะ 
ミラー  そうですか。 どうもすみません。  
  so- desuka. do-mo sumimasen. 
 ครับ ขอบคุณมากครับ  
おんなのひ  いいえ  
  i-e. 
 ไม่เป็นไรค่ะ  
ミラー  あの-、チリソースはありますか?  
  ano-, chiri so-su wa arimasuka? 
 เอ่อ...มีซอสพริกไหมครับ 
てんいん  はい  
  hai 
 มีครับ 
  みぎのおくにスパイスコーナーがあります。 
  migi no oku ni supaisu ko-na- ga arimasu. 
 มีมุมพวกเครื่องเทศอยู่ลืกเข้าไปทางขวามือนะครับ 
  チリソースはしたからにだんめです。 
  chiri so-su wa shita kara nidanme desu. 
 ซอสพริกอยู่ชั้นที่2จากข้างล่างครับ 
ミラー  わかりました。どうも。  
  wakarimashita. do-mo. 
 ครับ ขอบคุณครับ  
練習レンシュウ renshu- A แบบฝึกหัด A
1 1) あそこに やまださんが います
asokoni yamada san ga imasu
2) あそこに おんなのひとが います
asokoni onna no hito ga imasu
3) あそこに こどもが います
asokoni kodomo ga imasu
4) あそこに だれが いますか?
asokoni dare ga imasuka?
2 1) あそこに でんわが あります。
asokoni dennwa ga arimasu.
2) あそこに ビルが あります。
asokoni biru ga arimasu.
3) あそこに こうえんが あります。
asokoni ko-en ga arimasu.
4) あそこに なにが ありますか?
asokoni nani ga arimasuka?
3 1) スーパーの まえに きっさてんがあります。
su-pa- no maeni kissaten ga arimasu.
2) スーパーの となりに きっさてんがあります。
su-pa- no tonari ni kissaten ga arimasu.
3) スーパーの なかに きっさてんがあります。
su-pa- no naka ni kissaten ga arimasu.
4 1) ミラーさんは かいぎしつに います。
mira- san wa kaigishitsu ni imasu.
2) ミラーさんは エレベーターのまえに います。
mira- san wa erebe-ta- no mae ni imasu.
3) ミラーさんは いっかいに います。
mira- san wa ikkai ni imasu.
4) ミラーさんは どこに いますか?
mira- san wa doko ni imasuka?
5 1) ほんやは えきのちかくに あります。
honya wa eki no chikaku ni arimasu.
2) ほんやは ぎんこうのとなりに あります。
honya wa ginko- no tonari ni arimasu.
3) ほんやは はなやとスーパーのあいだに あります。
honya wa hana ya to su-pa- no aida ni arimasu.
4) ほんやは どこに ありますか?
honya wa doko ni arimasuka?
練習レンシュウ renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei きょうしつにがくせいがいます。
1 kyo-shitsu ni gakuse- ga imasu.
rei あそこにポストがあります。
2 asoko ni posuto ga arimasu.
1) レストランにやまださんがいます。
resutoran ni yamada san ga imasu.
2) じむしょにファックスがあります。
jimusho ni fakkusu ga arimasu.
3) うけつけにおんなのひとがいます。
uketsuke ni onna no hito ga imasu.
4) こうえんにベンチがあります。
ko-en ni benchi ga arimasu.
2 rei ドアのみぎにスイッチがあります。
1 doa no migi ni suicchi ga arimasu.
1) いすのしたにねこがいます。
isu no shitani neko ga imasu.
2) みせのまえにきむらさんがいます。
mise no mae ni kimura san ga imasu.
3) きのうえに、おとこのこがいます。
ki no ue ni otoko no ko ga imasu.
4) れいぞうこのなかにいろいろなものがあります。
re-zo-ko no naka ni iroiro na mono ga arimasu.
3 rei テーブルのうえになにがありますか?
te-buru no ue ni nani ga arimasu ka?
カバンがあります。
kaban ga arimasu.
1) ベッドのしたになにがありますか?
beddo no shita ni nani ga arimasuka?
はこがあります。
hako ga arimasu.
2) へやのなかにだれがいますか?
heya no naka ni dare ga imasu ka?
おんなのこがいます。
onna no ko ga imasu.
3) まどのひだりになにがありますか?
mado no hidari ni nani ga arimasuka?
なにもありません。
nani mo arimasen.
4) にわにだれがいますか?
niwa ni dare ga imasuka?
だれもいません。
dare mo imasen.
4 rei ミラーさんはどこにいますか?
1 mira- san wa doko ni imasu ka?
じむしょにいます。
jimusho ni imasu.
rei はさみはどこにありますか?
2 hasami wa doko ni arimasu ka?
はこのなかにあります。
hako no naka ni arimasu.
1) おとこのこはどこにいますか?
otoko no ko wa doko ni imasuka?
ドアのうしろにいます。
doa no ushiro ni imasu.
2) じてんしゃはどこにありますか?
jitensha wa doko ni arimasuka?
くるまのうえにあります。
kuruma no ue ni arimasu.
3) いぬはどこにいますか?
inu wa doko ni imasuka?
おとこのことおんなのこのあいだにいます。
otoko no ko to onna no ko no aida ni imasu.
4) しゃしんはどこにありますか?
shashin wa doko ni arimasuka?
ほんのしたにあります。
hon no shita ni arimasu.
5 rei ほんやはどこにありますか?
honya wa doko ni arimasuka?
スーパーのとなりにあります。
su-p- no tonari ni arimasu.
1) ポストはどこにありますか?
posuto wa doko ni arimasuka?
ゆうびんきょくのまえにあります。
yu-bin kyoku no mae ni arimasu.
2) でんわはどこにありますか?
denwa wa doko ni arimasuka?
スーパーのよこにあります。
su-pa- no hoko ni arimasu.
3) ぎんこうはどこにありますか?
kinko- wa doko ni arimasuka?
デパートとゆうびんきょくのあいだにあります。
de-pa-to to yu-bin kyoku no aida ni arimasu.
4) タクシーのりばはどこにありますか?
takushi- noriba wa doko ni arimasuka?
えきのまえにあります。
eki no mae ni arimasu.
練習レンシュウ แบบฝึกหัด C
1 rei
a すみません。ミラーさんはいますか?
sumimasen. mira-san wa imasuka?
b いいえ、かいぎしつにいます.
i-e, kaigishitsu ni imasu.
a そうですか。どうも。
so- desuka. do-mo.
1)
a すみません。ミラーさんはいますか?
sumimasen. mira-san wa imasuka?
b いいえ、しょくどうにいます。
i-e, shokudo- ni imasu.
a そうですか。どうも。
so- desuka. do-mo.
2)
a すみません。ミラーさんはいますか?
sumimasen. mira-san wa imasuka?
b いいえ、ぎんこうへいきました。
i-e, ginko- e ikimashita.
a そうですか。どうも。
so- desuka. do-mo.
3) e-, suki desu.
a すみません。ミラーさんはいますか?
sumimasen. mira-san wa imasuka?
b いいえ、ゆうびんきょくへいきました。
i-e, yu-bin kyoku e ikimashita.
a そうですか。どうも。
so- desuka. do-mo.
2 rei
a すみません。ノートはありますか?
sumimasen. no-to wa arimasuka?
b ノートですか?あのいちばんうえのたなです。
no-to desuka? ano ichiban ue no tana desu.
a どうも。
do-mo.
1)
a すみません。でんちはありますか?
sumimasen. denchi wa arimasuka?
b でんちですか?あのいちばんしたのたなです。
denchi desuka? ano ichiban shita no tana desu.
a どうも。
do-mo.
2)
a すみません。フィルムはありますか?
sumimasen. firumu wa arimasuka?
b フィルムですか?あのうえからさんばんめのたなです。
firumu desuka? ano ue kara sanbanme no tana desu.
a どうも。
do-mo.
3)
a すみません。セロテープはありますか?
sumimasen. serote-pu wa arimasuka?
b セロテープですか?あのしたからにばんめのたなです。
serite-pu desuka? ano shita kara nibanme no tana desu.
a どうも。
do-mo.
3 rei
a あのー、ちかくにゆうびんきょくがありますか?
ano-, chikaku ni yu-bin kyoku ga arimasuka?
b えー、あそこにたかいビルがありますね。
e-, asokoni takai biru ga arimasune.
あのとなりです。
ano tonari desu.
a わかりました。どうも。
wakari mashita. do-mo.
1)
a あのー、ちかくにスーパーがありますか?
ano-, chikaku ni su-pa- ga arimasuka?
b えー、あそこにたかいビルがありますね。
e-, asokoni takai biru ga arimasune.
あのうしろです。
ano ushiro desu.
a わかりました。どうも。
wakari mashita. do-mo.
2)
a あのー、ちかくにぎんこうがありますか?
ano-, chikakuni ginko- ga arimasuka?
b えー、あそこにたかいビルがありますね。
e-, asokoni takai biru ga arimasune.
あのなかです。
ano naka desu.
a わかりました。どうも。
wakari mashita. do-mo.
3)
a あのー、ちかくにポストがありますか?
ano-, chikakuni posuto ga arimasuka?
b えー、あそこにたかいビルがありますね。
e-, asokoni takai biru ga arimasune.
あのまえです。
ano mae desu.
a わかりました。どうも。
wakari mashita. do-mo.