みんなの日本語ニホンゴ minna no nihongo มินนะ โนะ นิฮงโกะ
第11課 dai ju-ikka บทที่ 11
単語 tango คำศัพท์ ออกเสียงจากนี้
います imasu มี
こどもがいます kodomo ga imasu มีลูก
います imasu อาศัยอยู่
にほんにいます nihon ni imasu อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
かかります kakarimasu เสียเวลา, ใช้เงิน
やすみます yasumimasu หยุด(งาน)
ひとつ hitotsu หนึ่งอัน
ふたつ hutatsu สองอัน
みっつ mittsu สามอัน
よっつ yottsu สี่อัน
いつつ itsutsu ห้าอัน
むっつ muttsu หกอัน
ななつ nanatsu เจ็ดอัน
やっつ yattsu แปดอัน
ここのつ kokonotsu เก้าอัน
とう to- สิบอัน
いくつ ikutsu กี่อัน
ひとり hitori หนึ่งคน
ふたり hutari สองคน
さんにん sannin สามคน
よにん yonin สี่คน
ごにん gonin ห้าคน
ろくにん rokunin หกคน
しちにん shichinin เจ็ดคน
はちにん hachinin แปดคน
きゅうにん kyu-nin เก้าคน
じゅうにん ju-nin สิบคน
…にん ...nin ...คน
…だい ...dai ...คัน
…まい ...mai ...แผ่น
…かい ...kai ...ครั้ง
りんご ringo แอปเปิล
みかん mikan ส้ม
サンドイッチ dandoicchi แซนด์วิช
カレー kare- ข้าวราดแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
アイスクリーム aisukuri-mu ไอศกรีม
きって kitte แสตมป์
はがき hagaki ไปรษณียบัตร
ふうとう fu-to- ซองจดหมาย
そくたつ sokutatsu จดหมายด่วน
かきとめ kakitome จดหมายลงทะเบียน
エアメール eame-ru ไปรษณีย์อากาศ
こうくうびん ko-ku-bin ไปรษณีย์อากาศ
ふなびん funabin จดหมายส่งทางเรือ
りょうしん ryo-shin พ่อแม่
きょうだい kyo-dai พี่น้อง
あに ani พี่ชาย
おにいさん oni-san พี่ชาย
あね ane พี่สาว
おねえさん one-san พี่สาว
おとうと oto-to น้องชาย
おとうとさん oto-to san น้องชาย
いもうと imo-to น้องสาว
いもうとさん imo-to san น้องสาว
がいこく gaikoku ต่างประเทศ
…じかん ...jikan ...เชั่วโมง
…しゅうかん ...shu-kan ...สัปดาห์
…かげつ ...kagetsu ...เดือน
…ねん ...nen ...ปี
…ぐらい ...gurai ประมาณ...,ราว...
どのくらい donokurai สักเท่าไร
ぜんぶで zenbude รวมทั้งหมดเป็น...
みんな minna ทั้งหมด, ทุกอย่าง, ทุกคน
…だけ ...dake เพียง..., เท่านั้น
いらっしゃいませ irasshaimase เชิญครับ/ค่ะ, ยินดีต้อนรับ
(かいわ) (kaiwa)
いい、おてんきですね。 i-,otenki desune. อากาศปลอดโปร่งดีนะครับ/ค่ะ
おでかけですか? odekake desuka? จะออกไปคางนอกหรือครับ/ค่ะ
ちょっと…まで chotto...made จะไป...หน่อยครับ/ค่ะ
いってらっしゃい itte rasshai เชิญไปแล้วกลับมา
いってまいります itte mairimasu. ไปล่ะนะครับ/ค่ะ
それから sorekara แล้ว, จากนั้น
オーストラリア o-sutoraria ออสเตรเลีย
ぶんけい bunkei รูปประโยค ออกเสียงจากนี้
1 かいぎしつに、テーブルがななつあります。
kaigishitsu ni te-buru ga nanatsu arimasu.
มีโต๊ะ7ตัวอยู่ในห้องประชุม
2 わたしは、にほんに、いちねん、います。
watashi wa nihon ni ichinen imasu.
ผม/ดิฉันจะอยู่ญี่ปุ่น1ปี
れいぶん reibun ประโยคตัวอย่าง ออกเสียงจากนี้
1 りんごをいくつかいますか?
ringo wo ikutsu kaimasuka?
คุณซื้อแอปเปิลมากี่ลูก
よっつかいます。
yottsu kaimasu.
ซื้อมา4ลูก
2 はちじゅうえんのきってをごまいとはがきをにまいください。
hachiju-en no kitte wo gomai to hagaki wo nimai kudasai.
ขอแสตมป์ราคา80เยน5ดวงกับไปรษณียบัตร2ใบ
はいぜんぶでごひゃくえんです。
hai, zenbu de gohyakuen desu.
ครับ/ค่ะ รวมเป็น500เยน
3 ふじだいがくに、がいこくじんのせんせいがいますか?
fuji daigaku ni gaikoku jin no sense- ga imasuka?
ที่มหาวิทยาลัยฟูจิมีอาจารย์ชาวต่างชาติไหม
はい、さんにんいます。みんなアメリカじんです。
hai, sannin imasu. minna amerika jin desu.
มีครับ/ค่ะ มีสามคน ทุกคนเป็นคนอเมริกัน
4 かぞくはなんにんですか?
kazoku wa nannin desuka?
ครอบครัวคุณมีกี่คน?
ごにんです。りょうしんとあねとあにがいます。
gonin desu. ryo-shin to ane to ani ga imasu.
5คนครับ/ค่ะ มีพ่อแม่ พี่สาว และพี่ชาย
5 いっしゅうかんに、なんかいテニスをしますか?
isshu-kan ni nannai tenisu wo shimasuka?
คุณเล่นเทนนิสสัปดาห์ละกี่ครั้ง
にかいぐらいします。
nikai gurai shimasu.
ประมาณสองครั้ง
6 たなかさんは、どのくらいスペインごをべんきょうしましたか?
tanaka san wa dono kurai supein go wo benkyo- shimashita ka?
คุณทานากะเรียนภาษาสเปนนานเท่าไรแล้ว?
さんかげつ、べんきょうしました。
sankagetsu benkyo shimashita.
เรียนมา3เดือนแล้ว
えっ、さんかげつだけですか。じょうずですね。
e, sankagetsu dake desuka. jo-zu desu ne.
โอ้โฮ...แค่3เดือนแล้ว
7 おおさかからとうきょうまで、しんかんせんで、どのくらいかかりますか?
o-saka kara to-kyo- made shinkansen de donokurai kakarimasuka?
นั่งรถไฟซิงกันเซ็นจากโอซาก้าถึงโตเกียวใช้เวลาสักเท่าไร
にじかんはんかかります。
nijikan han kakarimasu.
ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง
 会話カイワ kaiwa คะอิวะ ออกเสียงจากนี้
 บทสนทนา 
  これ、おねがいします。 
 kore onegai shimasu. 
 ขอส่งของนี้ด้วยครับ 
かんりにん  いいてんきですね。おでかけですか?  
 i- tenki desune. odekake desuka? 
 อากาศดีนะครับ จะออกไปข้างนอกหรือครับ 
ワン  えー、ちょっと、ゆうびんきょくまで。  
 e-, chotto, yu-binkyoku made. 
 ครับ จะไปไปรษณีย์หน่อย 
かんりにん  そうですか。いってらっしゃい。  
 so-desuka. itte rasshai. 
 หรือครับ งั้น เชิญครับ  
ワン  いってまいります。  
 itte mairimasu. 
 ไปล่ะครับ  
ワン  これ、そくたつでおねがいします。  
 kore, sokutatsu de onegai shimasu. 
 ของนี่ ขอส่งแบบด่วนด้วยครับ 
ゆうびん  はい、オーストラリアですね。370えんです。  
きょくいん hai, o-sutoraria desune. 370en desu. 
 ครับ ออสเตรเลียนะครับ ราคา 370 เยน 
ワン  それからこのにもつもおねがいします。  
 sorekara kono nimotsu mo onegai shimasu. 
 แล้วก็ พัสดุห่อนี้ด้วยครับ  
ゆうびん  ふなびんですか、こうくうびんですか?  
きょくいん funabin desuka, ko-ku-bin desuka? 
 จะส่งโดยทางเรือหรือทางอากาศครับ  
ワン  ふなびんはいくらですか?  
 funabin wa ikura desuka? 
 ทางเรือราคาเท่าไรครับ  
ゆうびん  500えんです。  
きょくいん 500en desu. 
 500เย็นครับ  
ワン  どのくらい、かかりますか?  
 dono kurai kakarimasuka? 
 ใช้เวลาประมาณเท่าไรครับ  
ゆうびん  いっかげつぐらいです。  
きょくいん ikkagetsu gurai desu. 
 ประมาณ 1 เดือนครับ  
ワン  じゃ、ふなびんでおねがいします。  
 ja, funabin de onegai shimasu. 
 งั้น ขอส่งทางเรือก็แล้วกันครับ  
練習レンシュウ renshu- A แบบฝึกหัด A
1 1) みかんを いつつ かいました。
mikan wo itsutsu kaimashita.
2) みかんを よっつ かいました。
mikan wo yottsu kaimashita.
3) みかんを とう かいました。
mikan wo to- kaimashita.
4) みかんを いくつ かいましたか?
mikan wo ikutsu kaimashitaka?
2 1) 90えんのきってを 1まい ください
kyu-ju- en no kitte wo ichimai kudasai
2) 90えんのきってを 2まい ください
kyu-ju- en no kitte wo nimai kudasai
3) 90えんのきってを 5まい ください
kyu-ju- en no kitte wo gomai kudasai
3 1) このかいしゃにがいこくじんが ひとり います
kono kaisha ni gaikoku jin ga hitori imasu
2) このかいしゃにがいこくじんが ふたり います
kono kaisha ni gaikoku jin ga futari imasu
3) このかいしゃにがいこくじんが 4にん います
kono kaisha ni gaikoku jin ga yonin imasu
4) このかいしゃにがいこくじんが なんにん いますか?
kono kaisha ni gaikoku jin ga nannin imasuka?
4 1) いっしゅうかんに 1かい えいがをみます。
isshu-kan ni ikkai e-ga wo mimasu
2) いっしゅうかんに 2かい えいがをみます。
isshu-kan ni nikai e-ga wo mimasu
3) いっしゅうかんに 5かいぐらい えいがをみます。
isshu-kan ni gokai gurai e-ga wo mimasu
4) いっしゅうかんに なんかい えいがをみますか?
isshu-kan ni nankai e-ga wo mimasuka?
5 1) わたしはくにで 5しゅうかん にほんごをべんきょうしました。
watashi wa kuni de go shu-kan nihongo wo benkyo- shimashita.
2) わたしはくにで 6かげつ にほんごをべんきょうしました。
watashi wa kuni de rokkagetsu nihongo wo benkyo- shimashita.
3) わたしはくにで 1ねんぐらい にほんごをべんきょうしました。
watashi wa kuni de ichi nen gurai nihongo wo benkyo- shimashita.
4) わたしはくにで どのくらい にほんごをべんきょうしましたか?
watashi wa kuni de dono kurai nihongo wo benkyo- shimashitaka?
6 1) わたしのくにからにほんまでひこうきで 4じかん かかります。
watashi no kuni kara nihon made hiko-ki de yo jikian kakarimasu.
2) わたしのくにからにほんまでひこうきで 5じかんはん かかります。
watashi no kuni kara nihon made hiko-ki de go jikan han kakarimasu.
3) わたしのくにからにほんまでひこうきで 12じかん かかります。
watashi no kuni kara nihon made hiko-ki de ju-ni jiikan kakarimasu.
4) わたしのくにからにほんまでひこうきで どのくらい かかりますか?
watashi no kuni kara nihon made hiko-ki de dono kurai kakarimasuka?
練習レンシュウ renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei りんごはいくつありますか?
ringo wa ikutsu arimasuka?
みっつ、あります。
mittsu arimasu.
1) いすはいくつありますか?
isu wa ikutsu arimasuka?
ひとつ、あります。
hitotsu arimasu.
2) たまごはいくつありますか?
tamago wa ikutsu arimasuka?
よっつ、あります。
yottsu arimasu.
3) かばんはいくつありますか?
kaban wa ikutsu arimasuka?
ふたつ、あります。
futatsu arimasu.
4) かぎはいくつありますか?
kagi wa ikutsu arimasuka?
ななつ、あります。
nanatsu arimasu.
2 rei1 テレビがなんだいありますか?
terebi ga nandai arimasu.
2だいあります。
2 dai arimasu.
rei2 シャツがなんまいありますか?
shatsu ga nanmai arimasuka?
1まいあります。
1mai arimasu.
1) CDがなんまいありますか?
shi- dyi- ga nandai arimasuka?
5まいあります。
5mai arimasu.
2) コンピューターがなんだいありますか?
konpyu-ta- ga nandai arimasuka?
3だいあります。
3dai arimasu.
3) ふうとうがなんまいありますか?
fu-to- ga nanmai arimasuka?
2まいあります。
2mai arimasu.
4) じどうしゃがなんだいありますか?
jido-sha ga nandai arimasuka?
5だいあります。
5dai arimasu.
3 rei がくせいが、なんにんいますか?
gakuse- ga nannin imasuka?
4にんいます。
4nin imasu.
1) がいじんのしゃいんが、なんにんいますか?
gaijin no shain ga nannin imasuka?
ふたりいます。
futari imasu.
2) おんなのひとが、なんにんいますか?
onna no hito ga nannin imasuka?
6にんいます。
6nin imasu.
3) おとこのこが、なんにんいますか?
otoko no ko ga nannin imasuka?
ふたりいます。
futari imasu.
4) こどもが、なんにんいますか?
kodomo ga nannin imasuka?
ひとりいます。
hitori imasu.
4 rei はがきをなんまいかいましたか?
hagaki wo nanmai kaimashitaka?
10まいかいました。
10mai kaimashita.
1) しゃしんをなんまいとりましたか?
shashin wo nanmai torimashitaka?
5まいとりました。
5mai torimashita.
2) じてんしゃをなんだいかいましたか?
jitensha wo nandai kaimashitaka?
2だい、かいました。
2dai kaimashita.
3) みかんをなんこたべましたか?
minan wo nanko tabemashitaka?
5こたべました。
5ko tabemashita.
4) プレゼントをなんこおくりましたか?
purezento wo nanko okurimashitaka?
8こ、おくりました。
8ko, okurimasita.
5 rei いっかげつになんかい、えいがをみますか?
ikkagetu ni nankai eiga wo mimasuka?
1かい、みます。
1kai mimasu.
1) いちにちになんかい、かのじょにでんわをかけますか?
ichinichi nankai, kanojo ni denwa wo kakemasuka?
2かい、かけます。
2kai kakemasu.
2) いっしゅうかんになんかい、にほんごをならいますか?
isshu-kan ni nankai, nihongo wo narai masuka?
3かい、ならいます。
3kai, naaraimasu.
3) いっかげつになんかい、とうきょうへいきますか?
ikkagetsu ni nankai to-kyo- e ikimasuka?
1かい、いきます。
1kai ikimasu.
4) いちねんになんかい、くにへかえりますか?
ichinen ni nankai, kuni e kaerimasuka?
1かい、かえります。
1kai, kaerimasu.
6 rei せんげつ、なんにちかいしゃをやすみましたか?
sengetsu, nannichi kaisha wo yasumimashitaka?
よっか、やすみました。
yokka, yasumimashita.
1) だいがくで、なんねんべんきょうしますか?
daigakude, nannen benkyo- shimasuka?
4ねん、べんきょうします。
4nen, benkyo- shimasu.
2) なんしゅうかん、りょこうをしましたか?
nanshu-kan ryoko- wo shimashitaka?
2しゅうかん、しました。
2shu-kan, shimashita.
3) まいにち、なんじかんはたらきますか?
mainichi, nanjikan hatarakimasuka?
8じかん、はたらきます。
8jikan hararakimasu.
4) なんぷん、やすみますか?
nanpun, yasumimasuka?
10ぷんだけ、やすみます。
10pun dake, yasumimasu.
7 rei どのくらい、にほんをべんきょうしましたか?
dono kurai nihongo wo benkyo- shimashitaka?
3かげつ、べんきょうしました。
3kagetsu, benkyo- shimashita.
1) どのくらい、りょこうをしますか?
dono kurai ryoko- wo shimasuka?
1しゅうかんぐらいします。
1shu-kan gurai shimasu.
2) どのくらい、フランスごをならいましたか?
dono kurai, furansu go wo naraimashitaka?
5ねん、ならいました。
5nen, narai mashita.
3) どのくらい、スーパーではたらきましたか?
dono kurai, su-pa- de hatarakimashitaka?
4かげつぐらい、はたらきました。
4kagetu gurai, hatarakimashita.
4) どのくらい、にほんにいますか?
dono kurai, nihon ni imasuka?
2ねん、います。
2nen, imasu.
練習レンシュウ แบบฝึกหัด C
1 rei
a いらっしゃいませ。
irasshaimase.
b サンドイッチをふたつください。
sandoicchi wo futatsu kudasai.
a かしこまりました。
kashikomarimashita.
1)
a いらっしゃいませ。
irasshaimase.
b ジュースをひとつください。
ju-su wo hitotsu kudasai.
a かしこまりました。
kashikomarimashita.
2)
a いらっしゃいませ。
irasshaimase.
b アイスクリームをよっつください。
aisukuri-mu wo yottsu kudasai.
a かしこまりました。
kashikomarimashita.
3)
a いらっしゃいませ。
irasshaimase.
b カレーライスをいつつください。
kare-raisu wo itsutsu kudasai.
a かしこまりました。
kashikomarimashita.
2 rei
a かぞくはなんにんですか?
kazoku wa nannin desuka?
b 4にんです。ははとおとうとがふたりいます。
4nin desu. haha to oto-to ga futari imasu.
1)
a かぞくはなんにんですか?
kazoku wa nannin desuka?
b 4にんです。つまとこどもがふたりいます。
4nin desu. tsuma to kodomo ga futari imasu.
2)
a かぞくはなんにんですか?
kazoku wa nannin desuka?
b 4にんです。ちちときょうだいがふたりいます。
4nin desu. chichi to kyo-dai ga futari imasu.
3)
a かぞくはなんにんですか?
kazoku wa nannin desuka?
b 4にんです。りょうしんといもうとがひとりいます。
yonin desu. ryo-shin to imo-to ga hitori imasu.
3 rei
a これはアメリカまでそくたつでいくらですか?
kore wa amerika made sokutatsu de ikura desuka?
b 630えんです。
630en desu.
a どのくらいかかりますか?
dono kurai kakarimasuka?
b よっかぐらいです
yokka gurai desu.
1)
a これはアメリカまでふなびんでいくらですか?
kore wa amerika made funabinn de ikura desuka?
b 2500えんです。
2500en desu.
a どのくらいかかりますか?
dono kurai kakarimasuka?
b にしゅうかんぐらいです。
nishu-kan gurai desu.
2)
a これはアメリカまでエアメールでいくらですか?
kore wa amerika made eame-ru de ikura desuka?
b 1870えんです。
1870en desu.
a どのくらいかかりますか?
dono kurai kakarimasuka?
b いっしゅうかんぐらいです。
isshu-kan gurai desu.
3)
a これはアメリカまでかきとめでいくらですか?
kore wa amerika made kakitome de ikura desuka?
b 940えんです。
940en desu.
a どのくらいかかりますか?
dono kurai kakarimasuka?
b いっしゅうかんぐらいです。
isshu-kan gurai desu.