みんなの日本語ニホンゴ minna no nihongo มินนะ โนะ นิฮงโกะ
第14 dai ju- yon ka บทที่ 14
単語 tango คำศัพท์ ออกเสียงจากนี้
つけます tsukemasu ไม่ซับซ้อน, ง่ายๆ, ง่ายดาย
けします keshimasu ใกล้
あけます akemasu ไกล
しめます shimemasu เร็ว,ไว
いそぎます isogimasu ช้า, สาย
まちます machimasu มาก, เยอะ
とめます tomemasu คน มาก
まがります magarimasu หน่อย
みぎへまがります migi e magarimasu คนหน่อย
もちます mochimasu อากาศอบอุ่น
とります torimasu อากาศเย็นสบาย
てつだいます tetsudaimasu หวาน
よびます yobimasu เค็ม, เผ็ด
はなします hanashimasu หนัก
みせます misemasu เบา
おしえます oshiemasu ดี
じゅうしょをおしえます ju-sho wo oshiemasu กาแฟดีกว่า
はじめます hajimemasu ฤดูกาล
ふります furimasu ฤดูใบไม้ผลิ
あめがふります ame ga furimasu ฤดูร้อน
コピーします kopi- shimasu ฤดูใบไม้ร่วง
エアコン eakon ฤดูหนาว
パスポート pasupo-to อากาศ
なまえ namae ฝน, ฝนตก
じゅうしょ ju-sho หิมะ, หิมะตก
ちず chizu มีเมฆมาก
しお shio โรงแรม
さとう sato- สนามบิน
よみかた yomikata ทะเล
〜かた ...kata โลก
ゆっくり yukkuri ปาร์ดี้, งานเลี้ยง
すぐ sugu งานแทศกาล,งานชลอง, งาน
また mata การสอบ
あとで atode สุกียากี้
もうすこし mo-sukoshi ซาซิมิ
もう〜 mo-... ซูซิ
いいですよ i-desuyo เทมปุระ
さあ sa- อิเคบานะ, การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
あれ? are? เมเิล, ใบไม้สีแดงในฤดูใบไม้ร่วง
(かいわ) (kaiwa) อันไหน
しんごうをみぎへまがってください shingo- wo migi e magattekudasai. อันไหนก็, ทั้งสอง
まっすぐ massugu ดีกว่ามากทีเดียว, ดีดว่าเป็นไหนๆ
これでおねがいします korede onegai shimasu เป็นครั้งแรก
おつり otsuri
うめだ umeda กลับมาแล้ว
文型ブンケイ bunkei รูปประโยค ออกเสียงจากนี้
1 ちょっとまってください。
chotto matte kudasai.
2 ミラーさんはいま、でんわをかけています。
mira- san wa ima denwa wo kakete imasu.
れいぶん reibun ประโยคตัวอย่าง ออกเสียงจากนี้
1 ここに、じゅうしょとなまえをかいてください。
koko ni ju-sho to namae wo kaite kudasai.
はい、わかりました。
hai wakarimashita.
2 あのシャツをみせてください。
ano shatsu wo misete kudasai.
はい、どうぞ。
hai, do-zo.
もうすこしおおきいのはありませんか?
mo- sukoshi o-ki- no wa arimasenka?
はい。このシャツはいかがですか?
hai. kono shatsu wa ikaga desuka?
3 すみませんが、このかんじのよみかたをおしえてください。
sumimasenga, kono kanji no yomikata wo oshiete kudasai.
それは「かきとめ」ですよ。
sore wa kakitome desuyo.
4 あついですね。まどをあけましょうか?
atsui desune. mado wo akemasho- ka?
すみません。おねがいします。
sumimasen. onegai shimasu.
5 えきまで、むかえに、いきましょうか?
ekimade mukae ni ikimasho- ka?
いいえ、けっこうです。タクシーでいきますから。
i-e, kekko- desu. takushi- de ikimasukara.
6 さとうさんは、どこですか?
sato- san wa doko desuka?
いま、かいぎしつで、まつもとさんとはなしています。
ima kaigishitsu de matsumoto san to hanashite imasu.
じゃ、またあとできます。
ja, mata atode kimasu.
 会話カイワ kaiwa คะอิวะ ออกเสียงจากนี้
 บทสนทนา 
  うめだまで、いってください。 
 umeda made itte kudasai. 
   
カリナ  うめだまで、おねがいします。  
 umeda made onegai shimasu. 
   
運転手ウンテンシュ  はい。  
 hai. 
   
カリナ  すみません。あのしんごうをみぎへまがってください。  
 sumimasen. ano shingo- wo migi e magatte kudasai. 
     
運転ウンテン  みぎですね。  
 migi desune? 
   
カリナ  ええ。  
 e-. 
   
運転手ウンテンシュ  まっすぐですか?  
 massugu desuka? 
   
カリナ  ええ、まっすぐいってください。  
 e- massugu itte kudasai. 
     
カリナ  あのはなやのまえでとめてください。  
 ano hanaya no mae de tomete kudasai. 
     
運転手ウンテンシュ  はい  
 hai. 
   
  1800えんです。 
 1800en desu. 
     
カリナ  これでおねがいします。  
 korede onegai shimasu. 
     
運転手ウンテンシュ  3200えんのおつりです。ありがとうございました。  
 3200en no otsuri desu. arigato- gozaimashita. 
     
練習レンシュウ renshu- A แบบฝึกหัด A
1 1) かきます かいて
kakimasu kaite
いきます いって
ikimasu itte
いそぎます いそいで
isogimasu isoite
のみます のんで
nomimasu nonde
よびます よんで
yobimasu yonde
かえります かえって
kaerimasu kaette
かいます かって
kaimasu katte
まちます まって
machimasu matte
かします かして
kashimasu kashite
2) たべます たべて
tabemasu tabete
ねます ねて
nemasu nete
おきます おきて
okimasu okite
かります かりて
karimasu karite
みます みて
mimasu mite
います いて
imasu ite
3) きます きて
kimasu kite
します して
shimasu shite
さんぽします さんぽして
sanposhimasu sanposhite
2 1) ひだりへまがってください。
hidari e magatte kudasai.
2) ひだりへいそいでください。
hidari e isoide kudasai.
3 1) すみませんが、しおをとってください。
sumimasenga, shio wo totte kudasai.
2) すみませんが、でんわばんごうをおしえてください。
sumimasenga, denwa bango- wo oshiete kudasai.
4 1) てつだいましょうか?
tetsudaimasho-ka?
2) むかえにいきましょうか?
mukae ni ikimasho-ka?
3) さとうをとりましょうか?
sato- wo torimasho-ka?
5 1) ミラーさんはいまレポートをよんでいます。
mira- san wa ima repo-to wo yonde imasu.
2) ミラーさんはいまビデオをみています。
mira- san wa ima bideo wo mite imasu.
3) ミラーさんはいまにほんごをべんきょうしています。
mira- san wa ima nihongo wo benkyo- shite imasu.
4) ミラーさんはいまなにをしていますか?
mira- san wa ima nani wo shite imasuka?
練習レンシュウ renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei パスポートをみせてください。
pasupo-to wo misete kudasai.
1) カバンをみせてください。
kaban wo misete kudasai.
2) コピーしてください。
kopi- shite kudasai.
3) そこに、くるまをとめてください。
soko ni kuruma wo tomete kudasai.
4) レポートをだしてください。
repo-to wo dashite kudasai.
2 rei ちょっと手伝テツダいます。 すみませんが、ちょっと手伝テツダってください。
chotto tetsudaimasu. sumimasenga chotto tetsudatte kudasai.
1) エアコンをつけます。 すみませんが、エアコンをつけてください。
eakon wo tsukemasu. sumimasenga eakon wo tsukete kudasai.
2) ドアをめます。 すみませんが、ドアをしめてください。
doa wo shimemasu. sumimassenga doa wo shimete kudasai.
3) もうスコしゆっくりハナします。 すみませんが、もうスコしゆっくりハナしてください。
mo- sukoshi yukkuri hanashi masu. sumimasenga mo- sukoshi yukkuri hanashite kudasai.
4) 写真シャシンをもう1マイります。 すみませんが、写真シャシンをもう1マイってください。
shashin wo mo- 1 mai torimasu. sumimasenga shashin wo mo- 1mai totte kudasai.
3 r-1 マドけます。(スコし) マドけましょうか?
mado wo akemasu. (sukoshi) mado wo akemasho-ka?
ええ、スコけてください。
e- sukoshi akete kudasai.
1) これをコピーします。(5マイ これをコピーしましょうか?
kore wo kopi- shimasu. (5mai) kore wo kopi- shimasho-ka?
ええ、5マイコピーしてください。
e- 5mai kopi- shite kudasai.
2) レポートをオクります。(すぐ) レポートをオクりましょうか?
repo-to wo okurimasu. (sugu) repo-to wo okurimasho-ka?
ええ、すぐレポートをオクってください。
e- sugu repo-to wo okutte kudasai.
3) タクシーをびます。(2ダイ タクシーをびましょうか?
takushi- wo yobimasu. (2dai) takushi- wo yobimasho- ka?
ええ、2ダイんでください。
e- 2 dai yonde kudaasai.
4) あしたもます。(いいえ) あしたもましょうか?
ashita mo kimasu. (i-e) ashita mo kimasho-ka?
いいえ、ないでください。
i-e, konai de kudasai.
4 r-1 電気デンキします。(ええ) 電気デンキしましょうか?
denki wo keshimasu. (e-) denk wo keshi masho-ka?
ええ、おネガいします。
e- onegai shimasu.
r-2 手伝テツダいます。(いいえ) 手伝テツダいましょうか?
tetsudaimasu. (i-e) tetsudai masho-ka?
いいえ、けっこうです。
i-e, kekko- desu.
1) 地図チズをかきます。(ええ) 地図チズをかきましょうか?
chizu wo kakimasu. (e-) chizu wo kakimasho- ka?
ええ、おネガいします。
e-, onegai shimasu.
2) 荷物ニモツちます。(いいえ) 荷物ニモツちましょうか?
nimotsu wo mochimasu. (i-e) nimotsu wo mochimasho-ka?
いいえ、けっこうです。
i-e, kekko- desu.
3) エアコンをつけます。(いいえ) エアコンをつけましょうか?
eakon wo tsukemasu. (i-e) eakon wo tsukemasho-ka?
いいえ、けっこうです。
i-e, kekko- desu.
4) エキまでムカえにきます。(ええ) エキまでムカえにきましょうか?
eki made mukae ni ikimasu. (e-) eki made mukae ni ikimasho-ka?
ええ、おネガいします。
e-, onegai shimasu.
5 rei イマ手紙テガミいています。
ima tegami wo kaite imasu.
1) イマ電話デンワをかけています。
ima denwa  wo kakete imasu.
2) イマコーヒーをんでいます。
ima ko-hi- wo nonde imasu.
3) イマダンスをしています。
ima dansu wo shite imasu.
4) イマタバコをっています。
ima tabako wo sutte imasu.
6 rei 山田ヤマダさん 山田ヤマダさんはナニをしていますか?
yamada san yamada san wa nani wo shiteimasuka?
子供コドモとあそんでいます。
kodomo to asonde imasu.
1) ミラーさん ミラーさんはナニをしていますか?
mira- san mira- san wa nani  wo shiteimasuka?
シュミットさんとハナシてます。
shumitto san to hanashite imasu.
2) ワンさん ワンさんはナニをしていますか?
wan san wan san wa nani wo shite imasuka?
新聞シンブンんでいます。
shinbun wo yonde imasu.
3) カリナさん カリナさんはナニをしていますか?
karina san karina san wa nani wo shiteimasuka?
をかいています。
e wo kaite imasu.
4) サントスさん サントスさんはナニをしていますか?
santosu san santosu san wa nani wo shite imasuka?
ています。
nete imasu
7 rei カリナさんはナニをかいていますか?
karina san wa nani wo kaite imasuka?
ハナをかいています。
hana wo kaite imasu.
1) 山田ヤマダさんは、だれとアソんでいますか?
yamada san wa dae wo asonde imasuka?
子供コドモアソんでいます。
kodomo to asonde imasu.
2) サントスさんは、どこでていますか。
santosu san wa dokode nete imasuka?
シタています。
ki no shita de  nete imasu.
3) ワンさんはナニんでいますか?
wan san wa nani wo shite imasuka?
新聞シンブンんでいます。
shinbun wo yonde imasu.
4) ミラーさんはだれとハナしていますか?
mira- san wa dare to hanashite imasuka?
シュミットさんとハナしています。
shumitto san to hanashite imasu.
練習レンシュウ แบบฝึกหัด C
1 rei
a すみません。
sumimasen
b はい。
hai
a ちょっとボールペンをしてください。
chotto bo-rupen wo kashite kudasai
b はい、どうぞ。
hai do-zo
1) シオります/はい、どうぞ shio wo torimasu/hai,do-zo
a すみません。
sumimasn
b はい。
hai
a ちょっとシオをとってください。
chotto shio wo totte kudasa.
b はい、どうぞ。
hai do-zo
2) 手伝テツダいます/いいですよ tetsudai masu/i-desuyo
a すみません。
sumimasen
b はい。
hai
a ちょっと手伝テツダってください。
chotto tetsudatte kudasai
b いいですよ。
i- desu yo
3) この荷物ニモツちます/いいですよ kono nimotsu wo mochimasu/i-desuyo
a すみません。
sumimasen
b はい。
hai
a ちょっとこの荷物ニモツをもってください。
chotto kono nimotsu wo motte kudasai
b いいですよ。
i- desu yo
2 rei
a 荷物ニモツオオいですね。
nimotsu ga o-i desune
1つ、もちましょうか?
hitotsu mochimasho-ka?
b すみません。おネガいします。
sumimasen onegai shimasu.
1) アツいです/マドけます atsui desu/mado wo akemasu
a アツいですね。
atsui desune.
マドけましょうか?
mado wo akemasho-ka?
b すみません。おネガいします。
sumimasen, onegai shimasu.
2) ちょっと、サムいです/エアコンをけします chotto samui desu/ eakon wo keshimasu
a ちょっと、サムいですね。
chotto samui desune.
エアコンをけしましょうか?
eakon wo keshimasho-ka?
b すみません。おネガいします。
sumimasen onegai shimasu.
3) アメっています/タクシーをびます ame ga futte imasu/takushi- wo yobimasu.
a アメっていますね。
ame ga futte imasune.
タクシーをびましょうか?
takushi- wo yobimasho-ka?
b すみません。おネガいします。
sumimasen, onegai shimasu.
3 rei
a さあ、会議カイギハジめましょう。
sa- kaigi wo hajimemasho-.
あれ? ミラーさんは?
are? mira- san wa?
b イマ電話デンワをかけています。
ima denwa wo kakete imasu.
a そうですか。
so- desuka.
じゃ、ちょっとちましょう。
ja, chotto machimasho-.
1) 松本マツモトさんとハナします
a さあ、会議カイギハジめましょう。
sa- kaigi wo hajimemasho-.
あれ? ミラーさんは?
are? mira- san wa?
b イマ松本マツモトさんとハナしています。
ima matsumoto san wo hanashite imasu.
a そうですか。
so- desuka.
じゃ、ちょっとちましょう。
ja, chotto machimasho-.
2) 東京トウキョウにレポートをオクります。
a さあ、会議カイギハジめましょう。
sa- kaigi wo hajimemasho-.
あれ? ミラーさんは?
are? mira- san wa?
b イマ東京トウキョウにレポートをオクっています。
ima to-kyo- ni repo-to wo okutte imasu.
a そうですか。
so- desuka.
じゃ、ちょっとちましょう。
ja, chotto machimasho-.
3) コピーします。
a さあ、会議カイギハジめましょう。
sa- kaigi wo hajimemasho-.
あれ? ミラーさんは?
are? mira- san wa?
b イマ、コピーしています。
ima kopi- shite imasu.
a そうですか。
so- desuka.
じゃ、ちょっとちましょう。
ja, chotto machimasho-.